Tính tất yếu tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

.

1 .Vai trò cuả nông nghiệp.

Năm 1961, trong cuốn sách “Vai trò của nông nghiểptong phát triển kinh tế”.Hai nhà kinh tế học Joshnton và Meller giới thiệu năm đóng góp quan trong của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế:

– Nông nghiệp cung cấp lương thực và đầu và các nguyên liệu đầu vào cho các ngành khác của nền kinh tế. Độ co dãn của thu nhập đối với cầu về lương thực ở các nước đang phát triển khá cao, tức là khi mức sống tăng lên thì nhu cầu tiêu dung lương thực tăng nhanh.Trong tình hình đó, nếu sản xuất nông nghiệp nội địa không tự đáp ứng được nhu cầu thì các nước đang phát triển phải bỏ ngoại tệ để nhập khẩu lương thực thay vì nhập máy móc, nguyên liệu phát triển công nghiệp.

-Lĩnh vực nông nghiệp là nguồn thu ngoại tệ quan trộng ở những quốc gia có lợi thế so sánh sản xuất một số mặt hàng nông sản xuất khẩu.

-Lĩnh vực nông nghiệp là thị trường quan trọng cho các ngành khác trong nền kinh tế như sản xuất hàng tiêu dùng.

-Lĩnh vực nông nghiệp là nguồn cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp.

-Lĩnh vực nông nghiệp tạo ra một lượng vốn thặng dư đẻ đầu tư cho quá trình công nghiệp hoá.

2 .Tính tất yếu khách quan phải thực hiện công nghiệp hoá – hiên đại hoá nông nghiệp.

Xuất phát từ nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp phổ biến sản xuất nhỏ, lạc hậu và đang ở trình độ thấp, đó là cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu, lao động xã hội đại bộ phận tập trung trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp còn mang nặng tính tự cấp, tự túc và thu nhập của người dân còn thấp, đơì sống mọi mặt của họ còn hết sức khó khăn,trong khi đó đến nay nhiều nước trên thế giới đã có nền nông nghiệp phát triển cao,mọi hoạt động sản xuất đã được cơ giới hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hóa, hoá học hoá.Nhờ đó năng suất ruộng đất, năng suất lao động của họ rất cao, tạo sự phân công lao động sâu sắc trong nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Mặt khác do yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhu cầu về nâng cao đời sống con người đó là xã hội càng phát triển đời sống con người càng đượ nâng cao thì nhu cầu của con người về lương thực và thục phẩm cũng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại.Như vậy chỉ có mọtt nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao mới hy vọng đáp ứng được nhu cầu tăng lên thường xuyên đó.

Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, trước hết là quá trình quốc tế hoá, khu vực hoá các quan hệ kinh tế thế giới, các hoạt động sản xuất thương mại, trao đổi thông tin khoa học kĩ thuật, chuyển giao công nghệ…buộc chúng ta phảI đẩy nhanh việc thực hiện công nghiệp hoá, hiên đại hoá nông nghiệp để chúng ta có thể tận dụng vốn, khoa học kĩ htuật kinh nghiệm quản lý nước ngoài vào trong hoàn cảnh thực tiễn vận dụng vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nước ta nhằm tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào tình trạng “bãi rác côngnghiệp” của thế giới, dẫn đến cuộc sống đói nghèo,lệ thuộc vào kinh tế nước ngoài…

Như vậy đứng trước những yêu cầu đổi mới đang diễn ra trước mắt ta cần khẳng định trong bối cảnh chung của thế giới  hiện nay,công nghiệp hoá hiện đại  hoá là xu hướng phát triển chung của thế giới.Trình độ công nghiệp hóa hiện đại  hoá biểu hiện trình độ phát triển của xã hội.Vì vậy công nghiệp hoá hiện đại  hoá nói chung và công nghiệp hoá hiện đại  hoá nông nghiệp nói riêng là con đường đúng dắn mà Đảng ta đã chọn trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội của mình, nó là “nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ”, nó là con đường tất yếu để đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn,lạc hậu và nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tính tất yếu của công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn
  • tinh tat yeuduong loi cong nghiep hoa hien dai hoa
  • ,