Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí

Bộ máy kế toán của doanh nghiệp được thực hiện dựa theo ba mô hình tổ chức đó là tổ chức bộ máy kế toán tập trung, tổ chức bộ máy kế toán phân tán và tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý, với mỗi mô hình tổ chức bộ máy kế toán lại còn thể hiện mối quan hệ giữa KTTC và KTQTCP trong quá trình thực hiện đó là KTTC tách biệt với KTQTCP, KTTC đồng nhất với KTQTCP và KTTC có mối quan hệ hỗn hợp với KTQTCP. Toàn bộ mô hình tổ chức bộ máy kế toán và mối quan hệ giữa KTTC và KTQTCP được mô tả qua các sơ đồ 1.2.

Với mô hình này, thì bộ phận KTTC với KTQTCP có thể được tổ chức chung một ở phòng kế toán hoặc hai phòng khác biệt, nhưng đều thực hiện các phần hành tách biệt nhau ở tất cả các nội dung. Vì thế, ưu điểm của mô hình này là nội dung KTQTCP cũng có sự khác biệt để phát huy tối đa vai trò của KTQTCP, nhưng hạn chế là phát sinh nhiều loại chi phí từ việc thiết kế, điều hành đến kiểm soát hoạt động của các phần hành.

Với mô hình này sẽ có sự kết hợp giữa KTTC với KTQT trong các nội dung công tác kế toán. Việc phân công, phân nhiệm các nội dung kế toán sẽ bao gồm thực hiện cả KTTC và chức năng KTTQ. Tương tự, đối với nội dung KTQTCP thì nhân viên kế toán sẽ nhận diện, theo dõi các chi phí phát sinh để ghi nhận theo KTTC bằng việc hạch toán đầy đủ vào các sổ kế toán chi phí cũng như thực hiện các khâu về KTQTCP trong KTQT, sơ đồ 1.4.

Mô hình này là hỗn hợp giữa KTTC với KTQTCP, tức là một số nội dung của KTTC sẽ đồng nhất với KTQT và một số nội dung sẽ có sự tách biệt giữa KTTC và KTQTCP. Ưu điểm, đó là phát huy được các thế mạnh của các mô hình tách biệt, mô hình hỗn hợp, nhưng hạn chế là chưa có sự phân biệt rõ ràng vì thế các nội dung KTQTCP vẫn sẽ phụ thuộc KTTC.

Tương tự, các mô hình tổ chức bộ máy kế toán tách biệt và tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp cũng sẽ được thực hiện trong mối quan hệ giữa KTTC và KTQTCP. Việc lựa chọn các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trước hết cần phải đảm bảo các nguyên tắc về tổ chức bộ máy kế toán, cũng như phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động SXKD, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp, đảm bảo tính khoa học và các yêu cầu cung cấp thông tin, điều kiện áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán và trình độ cán bộ kế toán.