Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Việc đo lường bộ tiêu chí thông qua các chỉ số trong bộ tiêu chí là để kiểm chứng khả năng đo lường các chỉ số tại doanh nghiệp đồng thời biết được thực trạng của doanh nghiệp. Kết quả đo lường hàng năm tại doanh nghiệp là cơ sở để kiểm tra, đánh giá TTX qua đó đánh giá mức độ cải thiện của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy doanh nghiệp theo hướng TTX. Việc lựa chọn doanh nghiệp để đo lường tiến hành theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Tác giả mang bộ tiêu chí quay trở lại các doanh nghiệp để thông tin kết quả bộ tiêu chí đến các doanh nghiệp và nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp đồng thời tiến hành đo lường bộ tiêu chí TTX tại 3 doanh nghiệp Bút Sơn, Hoàng Mai và Hoàng Thạch. Quá trình đo lường thực tế được tiến hành tại từng đơn vị diễn ra vào tháng 4 năm 2018.

Dựa trên phạm vi tiêu chuẩn của các chỉ số, tác giả xác định các dữ liệu cần thu thập bao gồm:

 • Quyết toán vật tư theo năm
 • Báo cáo đánh giá môi trường
 • Các chứng nhận, chứng chỉ chất lượng, sức khỏe an toàn nghề nghiệp, hệ thống quản lý môi trường
 • Báo cáo nhân sự và đào tạo
 • Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
 • Báo cáo từ bộ phận kinh doanh và bán hàng
 • Những dữ liệu ghi chép tài liệu cầm tay

Quá trình đo lường, lấy số liệu thực tế các vị trí quản lý tại các phân xưởng sản xuất chính trong quá trình sản xuất. Căn cứ vào phạm vi của mỗi chỉ số trong bộ tiêu chí, tác giả tiến hành phân loại các dữ liệu theo sự quản lý của các phân xưởng/. Theo đó quá trình đo lường, thu thập dữ liệu từ các phân xưởng/bộ phận sau:

 • Phòng cung ứng vật tư
 • Ban An toàn và môi trường
 • Phòng nghiên cứu kỹ thuật và triển khai
 • Phòng tổ chức cán bộ và nguồn nhân lực
 • Phòng kinh doanh và bán hàng

Quá trình đo lường bộ tiêu chí được thực hiện tại 3 doanh nghiệp SXXM. Qua quá trình tiến hành lấy dữ liệu để tính toán các chỉ số có một số điểm lưu ý sau:

 • Các chỉ số về tiêu hao nguồn lực thì có thể so sánh chung và thống nhất đơn vị đo lường chỉ số đó. Nhưng các chỉ số liên quan đến phát thải, đầu tư…thì đơn vị đo lường là khó so sánh bởi vì đơn vị đo lường của các nhà máy chưa nhất quán và các nhà máy có công suất khác nhau cũng dẫn đến việc so sánh các chỉ số là không dễ dàng.
 • Một số chỉ số thì nhà máy này có thể có dữ liệu nhưng nhà máy khác lại không đo lường và lưu trữ dữ liệu của chỉ số đó tùy theo nhu cầu và sự quan tâm của đơn vị với dữ liệu đó.
 • Số lượng điểm quan trắc của mỗi nhà máy khác nhau tùy theo công suất cũng như số lượng dây chuyền nhà máy.

Qua các điểm lưu ý trên cho thấy việc thống nhất đơn vị đo lường, phạm vi đo lường, thời điểm đo lường là rất cần thiết để phục vụ cho việc đề xuất lộ trình áp dụng cho các doanh nghiệp SXXM. Qua quá trình đo lường đo lường các chỉ số thực tế tại các đơn vị, tác giả xác định những khó khăn khi đo lường bộ tiêu chí và điều kiện áp dụng bộ tiêu chí thành công; tạo cơ sở tiền đề cho kế hoạch đề xuất lộ trình áp dụng bộ tiêu chí tại các doanh nghiệp SXXM.