Tổ chức kiểm tra kế toán ( tham khảo)

Khảo sát về tổ chức kiểm tra kế toán, tổng hợp trong Bảng 2.22 cho thấy:

Thứ nhất, Nội dung tổ chức kiểm tra kế toán

Nội dung kiểm tra kế toán của các DNNVV chủ yếu tập trung kiểm tra sự thật và tính hợp pháp của nội dung kinh tế tài chính trên chứng từ và sổ kế toán, 100% ý kiến. Còn việc kiểm tra các nội dung khác ít được quan tâm, đặc biệt là kiểm tra việc phân công, phân nhiệm, lề lối làm việc của bộ máy kế toán chỉ có 16% là có.

Thứ hai, Hình thức kiểm tra kế toán

Hình thức kiểm tra kế toán của các DNNVV chủ yếu tập trung kiểm tra sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính và ghi chép kế toán, 84% ý kiến. 100% ý kiến đều cho rằng khi có sự nghi ngờ về công tác kế toán DN đều tổ chức kiểm tra.

Về phương pháp kiểm tra kế toán được sử dụng trong công tác kiểm tra kế toán của DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tổng hợp trong Bảng 2.23.

Số liệu Bảng 2.23 cho thấy, phương pháp kiểm tra kế toán của DNNVV trên địa bàn tỉnh được sử dụng thường xuyên là phương pháp kiểm chứng 100% phương pháp xác nhận và phỏng vấn chỉ sử dụng khi cần thiết 100%, phương pháp quan sát được sử dụng thỉnh thoảng 80% và 20% chỉ sử dụng khi cần thiết, phương pháp phân tích 76% được sử dụng thường xuyên, 24% thỉnh thoảng mới sử dụng.