Tổ chức lập báo cáo, phân tích thông tin kế toán quản trị

Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị

Báo cáo kế toán là kết quả cuối cùng của quy trình kế toán nên việc xây dựng hệ thống báo cáo đầy đủ, kịp thời sẽ hữu ích cho nhà quản trị trong việc phân tích và ra quyết định. Báo cáo kế toán quản trị là kết quả của qua trình thu thập, xử lý thông tin kế toán quản trị và cung cấp thông tin theo yêu cầu nhà quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy mà nội dung và hình thức của báo cáo quản trị phải thể hiện được các chỉ tiêu mà nhà quản trị yêu cầu theo dõi, phân tích và đánh giá. Việc tổ chức báo cáo quản trị phải khoa học và hợp lý, hiệu quả để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho nhà quản trị. Báo cáo quản trị không cần tuần thủ theo các chuẩn mực kế toán cũng như chế độ kế toán. Các doanh nghiệp có thể tự thiết kế biểu mẫu báo cáo cho phù hợp quy mô, yêu cầu nhà quản trị.

* Để xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị hiệu quả cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Hệ thống báo cáo quản trị phải xây dựng phù hợp         yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý của từng doanh nghiệp cụ thể.

+ Hệ thống báo cáo quản trị phải phải cung cấp đầy đủ nội dung để đảm bảo tính so sánh được của các thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và ra các quyết định kinh tế của doanh nghiệp.

+ Các chỉ tiêu của báo cáo quản trị thiết kế phù hợp yêu cầu quản trị các cấp.

* Hệ thống báo cáo quản trị:

Để phục vụ nhu cầu quản trị chi phí sản xuất, hệ thống báo cáo quản trị bao gồm các loại báo cáo sau:

+ Hệ thống báo cáo định hướng chi phí sản xuất kinh doanh: Hệ thống báo cáo này bao gồm các báo cáo định hướng chi phí, các chỉ tiêu kế hoạch để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và tổ chức triển khai sản xuất, làm cơ sở đánh giá.

+ Hệ thống báo cáo kết quả hoạt động sản xuất: Hệ thống báo cáo này cung cấp về tình hình sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở để kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh.

+ Hệ thống báo cáo về biến động kết quả và nguyên nhân của hoạt động sản xuất. Hệ thống báo cáo phản ánh mức độ biến dộng chi phí sản xuất giữa các kỳ, giữa thực tế với kế hoạch về dự toán. Đồng thời báo cáo chỉ ra các nguyên nhân gây ra sự biến động để các nhà quản trị xác định được nguyên nhân và tìm cách kiểm soát và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý, điều hành của từng giai đoạn cụ thể, doanh nghiệp cũng có thể đưa ra báo cáo thích hợp.

Tổ chức phân tích thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn han

Vai trò kế toán quản trị chi phí sản xuất là cung cấp thông tin thích hợp cho các nhà quản trị để các nhà quản trị ra các quyết định phù hợp. Các quyết định này liên quan đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Các nhà quản trị dựa vào thông tin này để đưa ra các phương án phù hợp cho doanh nghiệp. Để giúp cho việc ra quyết định hợp lý, các nhà quản trị cần tìm hiểu thông tin chi phí liên quan đến quyết định đấy.

Nhà quản trị cần tập trung giải quyết vấn đề dựa trên thông tin thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng của quyết định đưa ra.

+ Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài linh kiện, thiết bị.

Để quyết định nên mua ngoài hay tự sản xuất các chi tiết hoặc cụm chi tiết, về cơ bản nhà quản trị cần nghiên cứu và xem xét đến hai vấn đề là chất lượng và chi phí của linh kiện, chi tiết hay thiết bị.

Giả sử mặt chất lượng đã được đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dù mua ngoài hay tự sản xuất. Khi đó, nhà quản trị chỉ cần đi sâu nghiên cứu, xem xét đến chi phí chênh lệch giữa tự sản xuất với mua ngoài.

+ Quyết định nên bán ngay bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất ra thành phẩm rồi mới bán.

Nguyên tắc chung để đi đến quyết định tiếp tục chế biến ra thành phẩm rồi mới bán hay bán ngay bán thành phẩm là phương án nào có tổng lợi nhuận của toàn doanh nghiệp cao hơn thì sẽ được chọn. Có nhiều cách tính toán để có được thông tin đó, nhưng cách xác định và phân tích thông tin thích hợp kế toán quản trị là nhanh chóng và ngắn gọn nhất. Sau khi tính toán, nếu có lãi thì tiếp tục sản xuất chế biến, ngược lại nếu lỗ thì không chế biến thêm nữa mà phải bán ngay bán thành phẩm.

+ Quyết định trong trường hợp năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế

Xét hai trường hợp tiêu biểu nhất khi năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế:

* Trường hợp chỉ có một yếu tố về năng lực sản xuất bị giới hạn

Trong trường hợp chỉ giới hạn một yếu tố sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp dựa vào số dư đảm phí chia đơn vị sản phẩm và phải đặt chỉ tiêu này trong mối quan hệ với điều kiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp có giới hạn. Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tận dụng tối đa mọi năng lực sản xuất hiện có (có giới hạn) để đạt được tổng mức lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh.

* Trường hợp có nhiều yếu tố về năng lực sản xuất bị giới hạn cùng một lúc.

Trong trường hợp năng lực sản xuất của doanh nghiệp bị hạn chế bởi nhiều yếu tố cùng một lúc như: hạn chế về vốn, hạn chế về nhân công, hạn chế công nghệ. Để đi đến quyết định phải lựa chọn sản xuất theo một cơ cấu sản phẩm phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh thông qua phương trình tuyến tính.

Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn

Quyết định dài hạn là quyết định đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài nên chúng có bản chất dài hạn. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường gặp phải vấn đề liên quan đến mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp như:

+ Quyết định mua sắm tài sản mới để giảm chi phí, mở rộng quy mô.

+ Quyết định đầu tư vào tài sản khác nhau.

+ Quyết định mua hay thuê máy móc, trang thiết bị.

Các quyết định này làm thay đổi cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp, tạo năng lực kinh doanh mới hay thay đổi định hướng phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình ra quyết định dài hạn, doanh nghiệp có 2 dạng quyết định là quyết định sàng lọc và quyết định ưu tiên

Quyết định sàng lọc là quyết định chỉ liên quan đến một phương án đầu tư có thỏa mãn tiêu chuẩn quy định hay không, nếu không thỏa mãn tiêu chuẩn quy định, phương án đầu tư sẽ bị loại bỏ.

Quyết định ưu tiên là quyết định liên quan đến lựa chọn từ nhiều phương án đầu tư khác nhau nhằm tìm phương án đầu tư thích hợp nhất. Phương án ưu tiên sẽ lược lựa chọn và loại bỏ các phương án khác.

Các quyết định dài hạn có tầm quan trọng lớn trong việc ra quyết định của nhà quản trị vì nó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì thế các nhà quản trị cần lựa chọn phương án tối ưu nhất.