Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất và sản phẩm.

Khi có một yếu tố đầu vào (x1) biến đổi, để đạt được hiệu quả tối ưu, người sản xuất cần có loại thông tin:

a.                  Sản phẩm cận biên của yếu tố đầu vào (MPx1)
b.                  Đơn giá của sản phẩm đầu ra
c.                   Đơn giá của yếu tố đầu vào x1.