Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội  cho người lao động có các trách nhiệm sau đây:

– Đóng bảo hiểm xã hội  theo quy định.

-Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc.

– Trả sổ bảo hiểm xã hội  cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

– Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội

– Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội  cho người lao động.

– Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

– Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội  của người lao động  hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.