Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội?

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 20 Luật bảo hiểm xã hội: Tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có các trách nhiệm sau:

– Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

– Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này;

– Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;

– Cấp sổ bảo hiểm xã hội đến từng người lao động;

– Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội;

– Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội;

– Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

– ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

– Định kỳ sáu tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội. Hằng năm , báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội;

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

– Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội;

– Thực hiện hợp tác quốc tế và bảo hiểm xã hội;

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.