Trao đổi với quốc tế về sức lao động

1. Khái niệm và nguyên nhân

  1. Khái niệm

–  Khái niệm:

–  Đặc điểm:

+ Đối tượng trao đổi

+ Quá trình trao đổi

+ Chủ thể tham gia trao đổi

  1. Nguyên nhân

–  Do chênh lệch cung – cầu về SLĐ ở các quốc gia

+ cung – cầu về số lượng SLĐ

+ cung – cầu về chất lượng SLĐ

–  Do chênh lệch về giá cả SLĐ

2. Các hình thức trao đổi quốc tế về SLĐ

            a. Theo tính chất pháp lý

–  Xuất nhập khẩu SLĐ chính thức

– Xuất nhập khẩu SLĐ phi chính thức

b. Theo không gian di chuyển

–  Xuất khẩu SLĐ di biên

–  Xuất khẩu SLĐ giáp ranh

–  Xuất khẩu SLĐ tại chỗ

  1. Theo trình độ chuyên môn của người lao động

–  Xuất khẩu chuyên gia

–  Xuất khẩu lao động lành nghề

–  Xuất khẩu lao động phổ thông

3. Tác động của trao đổi quốc tế về SLĐ

–  Tác động đến KTTG

–  Tác động đối với nước xuất khẩu

+ Tích cực

+ Tiêu cực

–  Tác động đối với nước nhập khẩu

+ Tích cực

+ Tiêu cực