Trao đổi với quốc tế về sức lao động

Trao đổi với quốc tế về sức lao động
Đánh giá bài viết

1. Khái niệm và nguyên nhân

  1. Khái niệm

–  Khái niệm:

–  Đặc điểm:

+ Đối tượng trao đổi

+ Quá trình trao đổi

+ Chủ thể tham gia trao đổi

  1. Nguyên nhân

–  Do chênh lệch cung – cầu về SLĐ ở các quốc gia

+ cung – cầu về số lượng SLĐ

+ cung – cầu về chất lượng SLĐ

–  Do chênh lệch về giá cả SLĐ

2. Các hình thức trao đổi quốc tế về SLĐ

            a. Theo tính chất pháp lý

–  Xuất nhập khẩu SLĐ chính thức

– Xuất nhập khẩu SLĐ phi chính thức

b. Theo không gian di chuyển

–  Xuất khẩu SLĐ di biên

–  Xuất khẩu SLĐ giáp ranh

–  Xuất khẩu SLĐ tại chỗ

  1. Theo trình độ chuyên môn của người lao động

–  Xuất khẩu chuyên gia

–  Xuất khẩu lao động lành nghề

–  Xuất khẩu lao động phổ thông

3. Tác động của trao đổi quốc tế về SLĐ

–  Tác động đến KTTG

–  Tác động đối với nước xuất khẩu

+ Tích cực

+ Tiêu cực

–  Tác động đối với nước nhập khẩu

+ Tích cực

+ Tiêu cực