Triết Lý của ISO 9000

Triết Lý của ISO 9000
Đánh giá bài viết

Các tiêu chuẩn  của ISO 9000 được xây dựng dựa trên cơ sở những triết lý sau:

                        – Hệ thống chất lượng quản trị quyết định chất lượng sản phẩm.

                        – Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất.

                        – Quản trị theo quá trình và ra quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu.

                        – Lấy phòng ngừa làm chính.