Triết Lý của ISO 9000

Các tiêu chuẩn  của ISO 9000 được xây dựng dựa trên cơ sở những triết lý sau:

                        – Hệ thống chất lượng quản trị quyết định chất lượng sản phẩm.

                        – Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất.

                        – Quản trị theo quá trình và ra quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu.

                        – Lấy phòng ngừa làm chính.