Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng  lương tối thiếu  thiểu chung của mỗi con.