Trường hợp nào người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động?

Trường hợp nào người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội:

Người lao động bị tai  nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp:

– Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp.

– Bị tai nạn lao động nhiều lần.

– Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.