Tư tưởng xuyên suốt lịch sử lập hiến Việt Nam

 

Qua bốn bản Hiến pháp nêu trên đều thể hiện rõ tư tưởng sau đây:

– Xuất phát từ bài học giành độc lập đầy gian khổ và hy sinh, các bản Hiến pháp của Nhà nước ta đều khẳng định rõ: Nhà nước ta là Nhà nước độc lập có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

– Các Hiến pháp của nước ta đều khẳng định bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

– Việc tổ chức quyền lực Nhà nước theo nguyên tắc tập quyền không phân chia theo quan điểm “tam quyền phân lập” của các nhà nước tư bản. Quyền lực nhà nước tập trung vào Quốc hội nhưng vẫn có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan tạo thành hệ thống thống nhất các cơ quan nhà nước.

– Việc tổ chức quyền lực nhà nước luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản – Đảng của liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, được tổ chức dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Càng ngày Hiến pháp Việt Nam càng thể hiện xu thế có tính quy luật, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân.