Ứng dụng tin học trong kinh doanh

NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chương 1: Giới thiệu chung về Microsoft Excel

Chương 2: Các vấn đề xử lý căn bản trong Excel

Chương 3: Tạo sự thay đổi trên bảng tính Excel

Chương 4: Cơ sở dữ liệu (Database) – hàm cơ sở dữ liệu, hàm tra bảng

Chương 5: Đồ thị, in ấn

Chương 6: Xử lý các bài toán chuyên ngành bằng Excel

BÀI TẬP

1. Bài tính toán lặp

2. Các bài toán tính bảng

3. Bài toán hồi quy tuyến tính

4. Bài toán quy hoạch tuyến tính

5. Bài toán dự báo kinh doanh

6. Bài toán dòng tiền tệ

DOWNLOAD


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ứng dụng tin học trong kinh tế
  • ,