Ước tính cầu hiện tại là gì?

Ước tính cầu hiện tại là gì?
Đánh giá bài viết

Ước tính tổng nhu cầu đầu tư:

Tổng nhu cầu thị trường được xác định theo công thức: Q = n x q x p

Trong đó: Q: Tổng cầu thị trường trong một năm;

n: Số lượng người mua đối với một loại sản phẩm thị trường nhất định đối với giả thiết nhất định;

q: Số lượng sản phẩm trung bình một người mua trong năm;

p: Giá trung bình của một đơn vị sản phẩm.

Ước tính tổng nhu cầu thị trường khu vực:

Các doanh nghiệp thường giải quyết vấn đề lựa chọn các địa bàn tốt nhất và phân bổ ngân sách marketing một cách tối ưu cho các địa bàn khác nhau. Vì thế, họ cần được ước tính nhu cầu thị trường khu vực.

Phương pháp chủ yếu được sử dụng để ước tính tổng nhu cầu thị trường khu vực là:

Phương pháp xây dựng thị trường:

Là phương pháp chủ yếu mà những người cung ứng tư liệu sản xuất sử dụng để dự báo tiềm năng thị trường khu vực. Phương pháp này đòi hỏi phải phát hiện được tất cả những người mua tiềm ẩn ở từng khu vực thị trường và ước tính khả năng mua của họ. Để tìm kiếm được người mua tiềm ẩn trên từng khu vực thị trường, các doanh nghiệp cung ứng tư liệu sản xuất có thể dựa vào danh bạ điện thoại và hệ thống phân loại ngành tiêu chuẩn do Tổng cục Thống kê ban hành. Việc ước tính khả năng mua của khách hàng cần căn cứ vào định mức sử dụng tư liệu sản xuất và khối lượng đầu ra của khách hàng. Tổng nhu cầu thị trường khu vực về một loại tư liệu sản xuất cụ thể sẽ là tập hợp các mức tiêu thụ của tất cả các khách hàng trong khu vực đó.

Phương pháp chỉ số đa yếu tố:

Phương pháp phổ biến được các doanh nghiệp cung ứng hàng tiêu dùng sử dụng để xác định tiềm năng thị trường của khu vực là phương pháp chỉ số đa yếu tố. Theo phương pháp này phải xác định được các yếu tố có mối quan hệ tiềm năng với thị trường khu vực và kết hợp chúng thành một phương trình đa biến kèm theo một trọng số thể hiện mức độ ảnh hưởng của yếu tố (biến số) đó tới mức tiêu thụ của thị trường khu vực.

Sức mua tương đối của một khu vực thị trường được xác định theo phương trình Bi = 0,5yi + 0,3ri + 0,2pi

Trong đó: Bi: Tỷ lệ % trong tổng số sức mua của cả nước nằm ở khu vực i;

yi: Tỷ lệ % thu nhập cá nhân được sử dụng của khu vực i trong tổng số của cả nước;

ri: Tỷ lệ % trong doanh số bán lẻ của cả nước tại khu vực i;

pi: Tỷ lệ % trong dân số toàn quốc của khu vực i;

0,5; 0,3; 0,2: Trọng số của các biến yi, ri, pi.

Ước tính mức tiêu thụ thực tế của ngành:

Bằng cách so sánh mức tiêu thụ của mình với toàn ngành, doanh nghiệp có thể đánh giá được thực trạng kinh doanh của mình và xu thế mà họ phải đối mặt trên thị trường. Ví dụ: Mức tiêu thụ của doanh nghiệp A tăng 5%/năm, còn mức tiêu thụ của ngành tăng 10%/năm. Như vậy doanh nghiệp đã mất dần vị thế của mình trên thị trường trong ngành đó. Các số liệu ước tính về lượng bán ra trong ngành thường thu thập qua các công bố của Bộ chủ quản, Hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức nghiên cứu marketing.