Ưu điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất đều sử dụng mô hình kế toán tập trung là phù hợp đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tuân thủ theo luật kế toán, chuẩn mực và chế độ hiện hành, thực hiện đúng cơ chế quản lý tài chính của tập đoàn. Vận dụng chế độ kế toán theo đúng quy định, phù hợp đặc điểm ngành. Tuân thủ nộp báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ tập đoàn, trong đó có báo cáo liên quan chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin kinh tế – tài chính, thông tin kế toán cho các đối tượng có liên quan.

Về hình thức kế toán và báo cáo kế toán, đa số các doanh nghiệp đều áp dụng hình thức kế toán máy. Đây là hình thức phù hợp trong điều kiện trang bị kỹ thuật và trình độ năng lực của kế toán tại các doanh nghiệp. Hệ thông báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng kỳ, đáp ứng yêu cầu thông tin trong doanh nghiệp.

Tổ chức thu thập thông tin và ghi chép ban đầu, các doanh nghiệp xây dựng hệ thống chứng từ đầy đủ và hợp lý, đảm bảo thu thập thông tin một cách đầy đủ và kịp thời cho hệ thống kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nói riêng.

Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán tại các doanh nghiệp được lập theo đúng với chế độ kế toán và phù hợp đặc thù của doanh nghiệp. Các tài khoản được mở chi tiết, cụ thể theo đúng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp bước đầu đã xây dựng được hệ thống định mức và dự toán chi phí sản xuất. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã quản lý chặt chẽ và tiết kiệm các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và tìm ra các biện pháp cắt giảm chi phí, hạ giá thành. Đồng thời là căn cứ cho kế toán phân tích và phân bổ chi phí.