Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá

Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá
Đánh giá bài viết

 

– Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của công nghiệp với các trình độ khác nhau, phân bổ ở nông thôn, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, bao gồm nhiều ngành nghề, đan xen chặt chẽ với .
– Kinh tế nônhg thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp nông hôn không phải là toàn bộ các hoạt động phi nông nghiệp hoặc bó hẹp trong các tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn mà bao gồm bộ phận sản xuất công nghiệp và các dịch vụ có tính chất công nghiệp.

– Công nghiệp nông thôn có vai trò ngày càng to lớn, hiện đang thu hút 60% tổng số lao động và tạo ra khoảng 40% giá trị tổng sản lượng của tiểu thủ công nghiệp trong cả nước. Công nghiệp nông thôn thúc đẩy sự .

– Hình thành hoàn thiện và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật, mở rộng quy mô của quá trình sản xuất và tái sản xuất kinh tế nông thôn. công nghiệp nông thôn gắn chặt chẽ với sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn, nó có tác động đến sản xuất nông nghiệp ở cả đầu vào lẫn đầu ra trong sản xuất nông nghiệp.

* Những thách thức đối với nông nghiệp Việt nam trong quá trình phát triển.

– Hiện nay khu vực nông thôn vẫn đang ở tình trạng xuất phát thấp khi chuyển sang giai đoạn mới: GDP từ nông nghiệp chỉ chiếm 30% tổng sản phẩm quốc nội, thu nhập bình quân một lao động trên tháng khoảng 100.000đ thấp hơn rất nhiều so với thành thị. Thêm vào đó tình trạng phân hoá lớn giữa các khu vực thuần nông và phi thuần nông.
– Khu vực nông thôn tỷ lệ người nghèo quá lớn: thành thị số hộ nghèo đói khoảng 2,4% còn nông thôn 35- 40%, đặc biệt vùng cao, vùng xa.
– Sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực nông thôn: Đồng bằng sông Cửu Long, miền đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng là ba khu vực tương đối phát triển, còn lại khu vực chậm phát triển.
– Sự bùng nổ ngành nghề ở nông thôn với vấn đề môi trường sinh thái.
– Vấn đề tỷ lệ thất nghiệp cao ở nông thôn lên tới 15%.

* Những điều kiện tiền đề cho công nghiệp hoá nông thôn.

– Quá trình phân công lao động trong nông thôn phải thực sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng giỏi nghề nào làm nghề đó, không nên quá phụ thuộc vào nghề nghiệp thuần nông. Muốn vậy cần có thể chế cho tồn tại thị trường trao đổi, chuyển nhượng ruộng đất và thị trường lao động
ở nông thôn.
– Năng suất lao động trong nông nghiệp phải đủ cao để nuôi sống số người không có việc làm nông nghiệp.

– Phải có các trung tâm ngành nghề mới(phi nông nghiệp), thương mại dịch vụ được mở ra với thu nhập cao hơn sản xuất nông nghiệp để thu hút lao động nông nghiệp.

– Văn hoá, tâm lý, tập quán của nông dân địa phương phải phù hợp, thuận lợi cho việc di chuyển ngành nghề, chuyển đổi lao động.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vai trò của phát triển công nghiệp nông thôn
  • công nghiệp nông thôn là gì
  • ,