Vai trò của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

1.Vai trò của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là một hệ thống cơ quan quyền lực các cấp từ Trung ương đến địa phương, chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý nền nông nghiệp ở tầm vĩ mô. Vai trò của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, với tính chất là chủ thể quản lý ngành nông nghiệp, bộ máy quản lý là không thể thiếu được. Bộ máy quản lý tinh gọn và có hiệu lực quản lý cao là nhân tố thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Thứ hai , chỉ có thông qua bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp thì Nhà nước mới thực hiện được vai trò điều khiển nền nôngnghiệp phát triển hiệu quả, ổn định và công bằng xã hội, cũng như thực hiện được định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển nông nghiệp. Thứ ba,các công cụ quản lý, kể cả bộ máy quản lý đều do con người tạo ra. Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp với đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực quản lý sẽ phát huy sức mạnh của các công cụ quản lý khác.

2.   Đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp nước ta

2.1 Sự cần thiết phải đổi mới

Từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta phải từng bước đổi mới các công cụ quản lý, trong đó bao hàm cả việc đổi mới bộ máy quản lý Nhà nướcvề kinh tế trong nông nghiệp, là một tất yếu khách quan.

Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp không phải là bộ máy quản lý kinh doanh, nó thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền nông nghiệp cũng như những vấn đề có liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội nông thôn như: giải quyết công ăn việc làm, nạn thất nghiệp, giá cả nông sản, tỷ giá cánh kéo… Một trong những vấn đề lớn nhất cần được làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn là không được nhầm lẫn giữa các chức năng quản lý Nhà nước với chức năng quản lý kinh doanh. Do có sự nhầm lẫn trên nên còn tình trạng các đơn vị cơ sở, các tổ chưc kinh tế quốc doanh đều nằm trong bộ quản lý chủ quản, chịu sự điều hành của bộ chủ quản trong kinh doanh, nhưng các điều kiện để tiến hánh kinh doanh thì hầu như không nằm trong tay bộ chủ quản mà thuộc Bộ thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học – Công nghệ – Môi trường…

Thực hiện quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường, bằng bộ máy quản lý được hình thành trong thời bao cấp hiện vẫn còn nhiều nấc trung gian, nhiều chức năng quản lý còn chồng chéo, bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực, đã gây nhiều cản trở cho quá trình đổi mới và phát triển nông nghiệp.

Tất cả các tình hình tên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp nước ta

2.2 Những phương hướng đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp nước ta

Phương hướng đổi mới bộ máy Nhà nướcvề kinh tế trong nông nghiệp nước ta cần đạt những yêu cầu: Bộ máy gọn nhẹ và đạt hiệu lực quản lý cao.

Để đạt những yêu cầu trên, trước hết cần sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần quản lý Nhà nước vĩ mô, xoá bỏ những tổ chức không có chức năng, tinh giản những khâu trung gian, chồng chéo bất hợp lý, xoá bỏ những tổ chức can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các đơn vị cơ sở các tổ chức kinh tế. Trước mắt cần xoá bỏ tình trạng doanh nghiệp có ngành hoặc cấp chủ quản hiện nay. Thứ hai, xác định đúng vị trí và chức năng của từng bộ phận trong hệ thống bộ máy nhà nước quản lý nông nghiệp và mối quan hệ giữa chúng như: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ khác.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất có nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan trọngcủa đất nước; ban hành các đạo luật; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế… và những vấn đề lớn khác có liên quan đến nông nghiệp.

Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tình trạng phát triển kinh tế –  xã hội trong nông nghiệp. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nền kinh tế quốc dân, trong đó có nông nghiệp, theo quy hoạch và kế hoạch thông qua việc xây dựng chế độ, chính sách và ban hành chúng dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ là cơ quan quản lý có thẩm quyền chung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý có thẩm quyền riêng, được giao trách nhiệm quản lý sự phát triển và chịu trách nhiệm về tình hình phát triển toàn bộ nông nghiệp và nông thôn. chức năng của bộ là thảo ra các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, những chương trình, những dự án lớn (như chương trình lương thực thực phẩm, chương trình đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, dự án phát triển kinh tế vùng đồi v.v…); tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển đó. Bộ cũng có chức năng thể chế hoá các nghị định của Chính phủ, tổ chức hướng dẫn và thực hiện các Nghị định này trong nông nghiệp . Bộ có chức năng theo dõi, giám sát, kiểm tra về các mặt Nhà nước các hoạt động của các đơn vị kinh tế trên cơ sở pháp luật, pháp lệnh, nghị định, chế độ đã ban hành.

Hệ thống các cấp trong bộ máy quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với ccs bộ hữu quan và các cấp của mình, tạo thành hệ thống bọ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền nông nghiệp vừa gọn nhẹ, vừa có hiệu quả quản lý cao, đáp ứng nhu yêu đổi mới quản lý ngành nông nghiệp nông thôn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vai trò cua bo may nha nuoc trung ương
  • ,