Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Doanh nghiệp như đã nói ở trên chỉ là một bộ phận của kinh tế Nhà nước nhưng lại là bộ phận chính yếu ,là phương tiện ,công cụ lực lượng đi đầu mở đường cho sự phát triển kinh tế .

Các doanh nghiệp Nhà nước vừa là chủ thể tham gia kinh doanh ,là lực lượng trực tiếp tạo cơ sở vật chất cho xã hội ,vừa là lực lượng nòng cốt để Nhà nước dẫn dắt mở đường cho cho các thành phần kinh tế cùng phát triển .Như vậy đây là hệ thống các doanh nghiệp do Nhà nước thành lập và làm chủ sở hữu vừa là những đơn vị kinh tế tự chủ độc lập vừa là lực lượng kinh tế vĩ mô của Nhà nước .Là chủ thể kinh tế .các doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt hiệu quả để đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước,đảm bảo gia tăng nguồn lực kinh tế mà Nhà nước đã đầu tư cho các doanh nghiệp này .Là lực lượng kinh tế vĩ mô các doanh nghiệp Nhà nước phải góp phần tạo ra môi trường ,tiền đề thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp khác ,lôi cuốn cácdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vào quĩ đạo đi lên chủ nghĩa xã hội .Vi phạm hai chức năng trên hệ thống doanh nghiệp Nhà nước chẳng những không góp phần thúc đẩy kinh tế Nhà nước tăng trưởng mà còn làm suy yếu lực lượng kinh tế làm giảm vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước .

Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc tham gia vào hoạt động kinh tế của Nhà nước .Vai trò này thể hiện trên ba khía cạnh :kinh tế ,chính trị ,xã hội .Nội dung ba vai trò này được thể hiện như sau :

– Là công cụ chủ yếu tạo ra sức mạnh vật chất để Nhà nước giữ vững sự ổn định xã hội điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
– Mở đường ,hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển ,thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nhanh của toàn bộ nền kinh tế .
– Đảm nhận các lĩnh vực hoạt động có tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội .Cung ứng các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu ,nhất là trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng( giao thông , thuỷ lợi ,điện nước ,thông tin liên lạc,v.v..), xã hội ( giáo dục ,y tế ,v.v..) và an ninh ,quốc phòng .
– Là lực lượng xung kích tạo ra sự thay đổi cơ cấu kinh tế ,thúc đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .
– Là lực lượng đối trọng trong cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ,chống sự phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế trong điều kiện mở của hội nhập với khu vực và thế giới .


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị trường
  • vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế
  • vai trò doanh nghiệp nhà nước
  • ,