Vai trò của giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Thứ nhất, giảm nghèo bền vững vùng miền  núi là một trong những  chính sách xã hội hướng người nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo tham gia vào quá trình phát triển KT-XH vùng miền núi.

Xuất phát từ ảnh hưởng của nghèo đối với sự phát triển KT-XH, nghèo nổi lên là một vấn đề bức xúc về KT-XH cần được giải quyết để đổi mới phát triển  đất nước.  Vấn đề nghèo chưa được khắc phục thì không có mục tiêu nào trong phát triển KT-XH như: tăng trưởng kinh tế, duy trì và ổn định xã hội, bảo đảm quyền về con người được thực hiện…

Như vậy, có thể nói rằng, GNBV có vai trò đặc biệt quan trọng  trong việc thúc  đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội vùng miền núi, góp phần khắc phục hậu quả   tiêu cực của phân hoá giàu nghèo của kinh tế thị trường.

GNBV tạo tiền đề cơ sở cho xã hội phát triển, là một trong những định hướng, chính sách về xã hội quan trọng hướng vào phát triển con người, nhất là người nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo có thể tham gia tốt vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương.

Mặt khác, để thực hiện GNBV vùng miền núi tất yếu phải bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người nghèo có những cơ hội được tiếp cận đối với các dịch   vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, các cơ sở hạ tầng phúc lợi dân sinh khác. Điều này đòi hỏi an sinh xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản cũng phải phát triển phù hợp vùng miền núi.

Bên cạnh đó, GNBV, tăng cường hơn nữa những chính sách ưu đãi dành  cho  người nghèo vùng miền núi về hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, đầu tư về hệ thống phúc   lợi xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đây là những điều kiện cần thiết để cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, góp phần vào phát triển vùng miền núi.

Để thực hiện được những vấn đề trên, đòi  hỏi các cấp chính quyền phải xây  dựng hệ thống chính sách thiết thực, phù hợp với thực tiễn và tương thích với những phong tục tập quán, thói quen của người nghèo vùng miền núi.

Thứ hai, giảm nghèo bền vững vùng miền núi góp phần mở rộng cơ hội lựa chọn cho người nghèo nói chung ở miền núi – nơi có điều kiện sống cực kỳ khó khăn – nâng cao năng lực cá nhân để thực hiện có hiệu quả sự lựa chọn việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

GNBV vùng miền núi góp phần nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn, giúp người nghèo có thể tự mình chủ động vươn lên trong cuộc sống và nhanh hoà nhập vào đời sống xã hội, từ đó có thể xây dựng, củng cố các mối quan hệ xã hội, thu hẹp hố ngăn cách về thu nhập và hưởng thụ cuộc sống giữa người giàu với người nghèo, giúp họ ổn định đời sống vật chất và đời sống tinh thần, có niềm tin vào cuộc sống.

Đồng thời, GNBV tạo khả năng và cơ hội nhằm phát triển cân đối giữa các vùng, miền, giúp giảm khoảng cách và sự chênh lệch quá mức về mức sống giữa miền núi và miền xuôi, giữa đồng bào các dân tộc với nhau.

GNBV góp phần tích cực trong việc tạo ra môi trường công bằng xã hội, giúp cho người nghèo vùng miền núi có điều kiện vươn lên cải thiện đời sống vật chất cũng như hưởng thụ các quyền lợi của mình. Từ đó, rút ngắn khoảng ngăn cách giàu nghèo giữa khu vực miền núi và đồng bằng, đồng thời góp phần giảm tệ nạn xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.

Thứ ba, GNBV góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và là cơ sở để bảo vệ môi trường sinh thái vùng miền núi.

Nghèo là một nguy cơ, là một nguyên nhân chủ yếu gây nên các vấn đề xã hội   nhức nhối và phức tạp như gia tăng tội phạm,  các tệ nạn xã hội, xuất hiện nhiều bạo  lực, gây mất an toàn cho xã hội. Nghèo không chỉ kéo theo hệ quả về KT-XH nghiêm trọng cho đất nước, cho các địa phương nói chung, mà còn là nguyên nhân quan trọng của xung đột, mất ổn định về chính trị tại vùng miền núi nói chung và vùng đồng bào dân tộc nói riêng. Vì vậy, GNBV là một trong những biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo ổn định hệ thống chính trị và đảm bảo  an ninh, an toàn về xã hội tại vùng  miền núi.

Thực tế đã chỉ ra rằng, do nhận thức và do thiếu phương tiện, thiếu thông tin,…nên người nghèo tham gia khai thác tài nguyên không hiệu quả, bừa bãi, thậm chí còn tàn phá môi trường. Bởi vậy, GNBV vùng miền núi có vai trò cực kỳ quan trọng nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn thiên nhiên đa dạng hoá sinh học; tạo điều kiện để tài nguyên thiên nhiên ở miền núi được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Thứ tư, GNBV vùng miền núi có vai trò to lớn đối với lĩnh vực an ninh – quốc  phòng trên địa bàn vùng biên giới.

Vùng miền núi thường là vùng biên giới, là phiên dậu của quốc gia, nên có vai trò rất lớn trong bảo vệ chủ quyền đất nước. Như vậy, GNBV vùng miền núi với mục đích nhằm nâng cao đời sống vật chất và đời tinh thần, tiến đến nhằm ổn định mọi mặt đời sống cho nghèo, từ đó ổn định kinh tế, chính trị – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng miền núi, giữ vững được biên cương của Tổ quốc.