Vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức, quản lý và điều tiết thị trường

Vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức, quản lý và điều tiết thị trường
Đánh giá bài viết

 

Mục tiêu của phát triển hệ thống thị trường ở nước ta là nhằm giải phóng lực lượng sản xuất,huy động được mọi nguồn lực để thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá,hiện đại hoá,nâng cấp hiệu quả kinh tế- xã hội,cải thiện đời sống nhân dân.

Nhà nước tạo môi trường thúc đẩy sự hình thành và phát triển các loại thị trường nhằm giải phóng lực lượng sản xuất và thực hiện vai trò tổ chức,quản lý để cho các loại thị trường hoạt động có trật tự,minh bạch theo quy luật của kinh tế thị trường.Nhà nước,thông qua các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô để dẫn dắt,hướng dẫn cho hệ thống thị trường phát triển theo định hướng XHCN.Nhà nước có vai trò quan trọng trong quá trình phân phối đảm bảo công bằng,hiêụ quả,hướng tới xã hội công bằng,dân chủ,văn minh.

Như vậy đặc trưng của từng loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN và trong nền KTTT nói chung đều vận động theo qui luật của nền KTTT hiện đại.Ngoài những qui luật chung chi phối sự vận động của tất cả các loại thị trường,còn có các qui luật chi phối trực tiếp từng loại thị trường.Chẳng hạn,thị trường lao động trong nền KTTT định hướng XHCN hay trong nền KTTT nói chung đều chịu sự tác động trực tiếp của các qui luật như qui luật giá trị sức lao động,qui luật cung-cầu về lao động,qui luật năng suất lao động…;thị trường tài chính chiụ sự tác động trực tiếp của các qui luật như qui luật lưu thông tiền tệ,qui luật tỷ suất lợi nhuận,qui luật tích luỹ vốn,qui luật lãi suất cho vay…; thị trường đất đai-bất động sản chịụ sự chi phối của các qui luật như qui luật cung-cầu về đất đai,bất động sản,tính chất và phạm vi của sở hữu Nhà nứơc về đất đai,tốc độ tăng dân số,tốc độ đô thị hoá….

Tuy nhiên,sự vận động của từng loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN có đặc trưng cơ bản là vai trò điều tiết của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản,nhằm hướng tới cạnh tranh bình đẳng,hiệu quả và công bằng xã hội.Nhà nứơc thông qua các công cụ và hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô để tổ chức,quản lý và định hướng hoạt đông của các loại thị trường theo mục tiêu đặt ra.