Vai trò của Nhập khẩu trong nền kinh tế

Đánh giá bài viết

Nhập khẩu là hoạt động quan trọng của ngoại thương, tác động trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước.

–   Nhập khẩu bổ sung : Hàng hóa trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đạt.

–   Nhập khẩu thay thế : Nhập những hàng hóa mà sản xuất trong nước không có lợi bằng nhập khẩu.

Như vậy nhập khẩu giữ có vai trò quan trọng trong việc phát triển:

a.  Nhập khẩu bổ sung kịp thời sự thiếu hụt trong thị trường nội địa, tạo được sự cân đối cung cầu trong tiêu dùng cũng như trong sản xuất.
b.  Nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân, như vậy nhập khẩu khơng những thỏa mản tiêu dùng trực tiếp của người dân, mà còn bảo đảm nguồn vật tư vật liệu cần thiết cho sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho người dân.
c.   Nhập khẩu đóng vai trị quan trong trong việc thúc đẩy xuất khẩu vì cung ứng vật tu, máy móc thiết bị cần thiết cho sản xuất, một số quốc gia thường cho rằng “ nhập khẩu là xuất khẩu”.
d.   Nhập khẩu tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển dịch kinh tế quốc gia: nhờ có nhập khầu, hoạt động thương mại phát triển hơn, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm …cũng thên được cơ hội để hướng ra thế giới bên ngoài, mở rộng qui mô, tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế đất nước.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vai trò của nhập khẩu
  • ,