Vai trò của tín dụng là gì?

Thực hiện tốt hai chức năng trên, tín dụng có vai trò sau đây:
_ Với tư cách là công cụ tập trung vốn và tích luỹ ,tín dụng góp phần giảm hệ số tiền nhàn rỗi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần tăng vòng quay của vốn, tiết kiệm tiền mặt trong lưu thông và góp phần khắc phục lạm phát tiền tệ.
_Tín dụng góp phần cung cấp khối lượng vốn cho các doanh nghiệp, từ đó tăng qui mô sản xuất kinh doanh, đổi mới thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ mới, nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản xuất, tạo khả năng và khuyến khích đầu tư vào các công trình lớn, các ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc kế dân sinh, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
_Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu tiền tệ giữa nước ta và các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
_Tín dụng góp phần vào việc hình thành, điều chỉnh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
_Tín dụng tạm thời hỗ trợ vốn tiêu dùng cho cư dân cải thiện đời sống.