Vai trò của tình cảm

Xúc cảm và tình cảm có vai trò to lớn trong đời sống  của con người cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Con người không có xúc cảm thì không thể tồn tại được

– Với nhận thức: Tình cảm l nguồn động lực mạnh mẽ kích thích con người tìm chn lý, ngược lại nhận thức là cái lý của tình cảm, lý chỉ đạo tình ,

– Tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục những khó khăn trở ngại gặp phải trong qúa trình hoạt động. Tình cảm có một ý nghĩa đặc biệt trong công tác sáng tạo.

– Đối với đời sống: Xc cảm, tình cảm cĩ vai trị to lớn trong đời sống con người, con người khơng cĩ tình cảm thì khơng thể  tồn tại được

– Đặc biệt trong công tác giáo dục thì tình cảm giữ một vị trí vô cùng quan trọng: nó vừa là điều kiện vừa là phương tiện vưà là nội dung của giáo dục.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vai trò của tình cảm trong cuộc sống
  • ,