Vai trò, nhiệm vụ chiến lược marketing địa phương

Tương tự như chiến lược marketing với sản phẩm, địa điểm đầu tư địa phương đóng vai trò đưa ra các định hướng cho sự phát triển thể hiện ở các mục tiêu phát triển mức ngắn hạn và dài hạn cho vùng lãnh thổ. Dựa vào những mục tiêu được xác định, địa phương định vị địa điểm đầu tư địa phương trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh. Bằng việc đánh giá nguồn lực hiện tại, địa phương đề xuất phương án xây dựng các năng lực cạnh tranh thông qua nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, con người, cơ chế chính sách ưu đãi. Để hoàn thiện chiến lược marketing, địa phương tiến hành quảng bá hình ảnh, những lợi thế cũng như ưu đãi của mình để hấp dẫn nhà đầu tư.

Tiếp cận địa điểm đầu tư địa phương như một sản phẩm cần tiếp thị tới khách hàng mục tiêu, chiến lược marketing được xây dựng với mục tiêu đánh giá được những thế mạnh – hạn chế về mọi nguồn lực của địa phương, dự báo xu thế phát triển trong tương lai, những cách thức cải thiện hạn chế. Từ đó, xác định một trong những nhiệm vụ cơ bản chiến lược của marketing địa phương là thu hút đầu tư vào các KCN nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chiến lược marketing địa phương với mục tiêu thu hút đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Xây dựng chiến lược marketing địa phương nhằm mục đích trả lời 03 câu hỏi: (1) Vị thế hiện tại của địa phương trên thị trường FDI; (2) Vị trí mong muốn trong tương lai của địa phương trên thị trường FDI; (3) Giải pháp của địa phương nhằm mong muốn đạt được vị trí đó.