Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số

Chỉ số có thể đo lường các đầu vào, quá trình, đầu ra, và kết quả. Các chỉ số đầu  vào đo lường các nguồn lực, cả con người và tài chính cho một chương trình cụ thể. Chỉ số quá trình đo lường cách thức hàng hóa và dịch vụ (tỉ lệ lỗi). Các chỉ số đầu ra đo lường số lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất và hiệu quả sản xuất (ví dụ, số người được phục vụ, tốc độ phản hồi báo cáo). Chỉ số kết quả/hậu quả đo lường các kết quả lớn hơn đạt được thông qua việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ [87].

Chỉ số đánh giá TTX đóng vai trò quan trọng đối với các bên liên quan. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, việc đánh giá TTX đối với lĩnh vực xi măng không được mở rộng bởi vì họ không SXXM mà nhập khẩu hoặc nếu có sản xuất thì công nghệ sản xuất rất hiện đại và thân thiện với môi trường. Ở Việt Nam, công nghệ SXXM đã được chuyển đổi từ lò đứng sang lò quay tuy nhiên không phải là công nghệ mới nhất do chi phí đầu  tư rất cao và không hiệu quả. Vì vậy, trong cả hiện tại và tương lai vẫn rất cần chỉ số đánh giá TTX để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược TTX quốc gia. Đối với cơ quan quản lý, chỉ số là công cụ sử dụng để đánh giá mức TTX của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong ngành, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đặt ra của doanh nghiệp; chỉ số cũng là công cụ để đánh giá thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và chính quyền địa phương. Các doanh nghiệp xi măng sử dụng chỉ số TTX sẽ có khả năng nhanh chóng cắt giảm những chi phí không mong muốn, giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan. Đối với doanh nghiệp chỉ số có các vai trò sau [88]:

 • Giáo dục doanh nghiệp về TTX
 • Hỗ trợ cho việc ra quyết định bằng việc cung cấp một thông tin ngắn gọn về trạng thái và xu hướng hiện tại về kết quả doanh nghiệp
 • Thúc đẩy học hỏi của doanh nghiệp từ chỉ số và kết quả của doanh nghiệp khác
 • Công cụ để đo lường việc đạt được sản xuất bền vững/xanh của tổ chức và các mục tiêu (so sánh chuẩn nội bộ)
 • Cho phép sự so sánh giữa các doanh nghiệp về kết quả môi trường, kinh tế của việc sản xuất (so sánh chuẩn bên ngoài).
 • Công cụ để “kiểm tra chéo” sứ mệnh doanh nghiệp và báo cáo các kết quả tới các bên liên
 • Công cụ khuyến khích sự tham gia các bên liên quan vào quá trình ra quyết định.

Quá trình sử dụng chỉ số thông qua các bước sau [88]:

 • Xây dựng các mục tiêu, nguyên tắc của chủ đề xem xét
 • Xác định các chỉ số phản ánh mục tiêu và nguyên tắc
 • Thu thập và chuyển đổi dữ liệu tới các chỉ số
 • Trình bày các chỉ số trên đồ thị
 • Đánh giá và giải thích chỉ số
 • Xem xét lại chỉ số (bổ sung và loại bỏ chỉ số)
 • Đánh giá lại các mục tiêu, nguyên tắc của công ty