Vận dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn để xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Qua nghiên cứu các phương pháp về xác định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu nhằm tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn và tối đa hoá giá trị DN, tác giả nhận thấy phương pháp chi phí sử dụng vốn có nhiều ưu điểm hơn và dựa trên những căn cứ khoa học mang tính khách quan cao, bởi vậy tác giả đi vận dụng phương pháp này trong việc xác định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu đối với các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam. Trong phạm vi của đề tài, tác giả đi trình bày sự áp dụng phương pháp chi phí để xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho công ty cổ phần Dầu khí Điện lực Nhơn Trạch 2 – mã chứng khoán là NT2. Đối với các DN còn lại, tác giả áp dụng quy trình tương tự để đưa ra mức cơ cấu nguồn vốn mục tiêu.

Vận dụng phương pháp chi phí xác định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho công ty cổ phần Dầu khí Điện lực Nhơn Trạch 2– Mã chứng khoán NT2

  • Bước 1: Xác định các nhân tố của mô hình
  • Xác định lãi suất phi rủi ro (Rf): Lãi suất phi rủi ro được xác định bằng lãi suất trúng thầu bình quân của Trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm do Kho Bạc Nhà nước phát hành trong năm Theo đó, lãi suất phi rủi ro là 5,38%/năm.
  • Tác giả thu thập số liệu về phần bù rủi ro từ cách tính toán của Giáo sư Aswath Damodaran [27] kết quả thu thập cho thấy ERP của Việt Nam năm 2017 là 10,27%.

Xác định cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần Nhiệt điện Nhơn Trạch theo giá thị trường: Cơ cấu nguồn vốn theo giá thị trường phản ánh mức độ và tỷ trọng từng nguồn vốn bộ phận (nợ vay; vốn chủ sở hữu) theo giá trị thị trường. Để xác định cơ cấu nguồn vốn theo giá thị trường, giá trị thị trường của nợ nợ vay được xác định theo giá trị số sách kế toán và giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu được xác định bằng số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm cuối năm 2017 nhân với giá đóng cửa của cổ phiểu đó tại thời điểm cuối năm

Xác định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiêp: Mức thuế suất thuế thu nhập DN áp dụng đối với NT2 là 20%.

Xác định hệ số Bêta của cổ phiếu NT2: Hệ số Bêta của cổ phiếu NT2 được tác giả thu thập là 0,47 [10]. Bêta không có đòn bẩy tài chính được xác định theo công thức sau:

bU = bL / [1+(1-Tc)*D/E] = 0,47/[1+(1-20%)*40,92%]= 0,35

*    Bước 2: Xác định chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tương ứng đối với các cơ cấu nguồn vốn khác nhau

  • Hệ số Bêta có đòn bẩy tài chính (bL): được xác định theo công thức sau: bL = bU * [1+(1-Tc)*D/E]
  • Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (Re): được xác định theo công thức sau theo mô hình định giá tài sản vốn CAPM:

Re = Rf + bL* (Rm-Rf) = Rf + bL*ERP