Văn hóa doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh quốc tế

Văn hóa doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh quốc tế
5 (100%) 1 vote

Văn hóa doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu của các doanh nghiệp nhằm khuyến khích và tạo  điều kiện cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối liên hệ quan trọng giữa văn hóa doanh nghiệp và khả năng hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giả định của doanh nghiệp về tổ chức, các mục tiêu và thông lệ của tổ chức, về hệ thống các giá trị về điều gì quan trọng, niềm tin và một thế giới nên như thế nào được các thành viên trong doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ.

Các doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp cho phép nhân viên của doanh nghiệp luôn có tinh thần nhiệt huyết, quan tâm tới công việc ngoài những khen thưởng bằng vật chất. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp giúp hỗ trợ chiến lược của doanh nghiệp sẽ khuyến khích mọi người chấp nhận những thách thức để nhận ra tầm nhìn của doanh nghiệp, để làm công việc của họ đảm trách tốt hơn, nhiệt tình hơn, có tinh thần hợp tác và phối hợp với những thành viên khác tốt hơn.

Văn hóa doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với yêu cầu của chiến lược kinh doanh quốc tế. Ví dụ, công ty áp dụng chiến lược toàn cầu sẽ phát triển văn hóa áp lực qua đó giúp mọi người trên toàn cầu hiểu và chấp nhận bộ tiêu chuẩn về mục tiêu, ưu tiên và các thông lệ hoạt động. Chiến lược toàn cầu yêu cầu phải chuẩn hóa các hoạt động tạo giá trị nên cũng yêu cầu chuẩn hóa quan điểm của nhân viên về mục đích và thông lệ hoạt động (Xem Hình 4.12).

Hình 4.12. Văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh quốc tế

Hoặc đối với doanh nghiệp theo đuổi loại hình chiến lược đa quốc gia sẽ yêu cầu mọi người chia sẻ ít giá trị chung hơn và khuyến khích sự đa dạng, khác biệt trong việc hiểu nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp tại từng địa phương. Điều chỉnh các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp đối với thị trường địa  phương yêu cầu phải chấp nhận sự tự chủ của các bộ phận ở từng thị trường, và tôn trọng những giá trị của từng bộ phận đó.

Mặc dù có những điểm khác biệt, văn hóa doanh nghiệp cũng có những đặc điểm chung ở mọi  loại  hình chiến lược kinh doanh quốc tế. Thứ nhất, nhân viên thường nhận ra văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những gì họ nhìn thấy, nghe thấy và trải nghiệm trong công ty. Do vậy, quản lý cấp cao phải thiết lập và kiểm tra những giả định về công ty và các giá trị cũng như lý tưởng của công ty. Thứ hai, mặc dù mỗi cá nhân có sự khác biệt về nền tảng, làm việc ở nhiều cấp bậc khác nhau, có các tham vọng khác nhau, nhưng họ đều có cách mô tả văn hóa của doanh nghiệp như nhau. Làm cho mọi người khác nhau chia sẻ ý tưởng và giá trị sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được việc áp đặt lên nhân viên thông qua cách thức thông thường như cơ chế thưởng phạt và cho phép áp dụng những phương thức động viên, khuyến khích họ chấp nhận và hòa hợp với văn hóa của doanh nghiệp. Cuối cùng, văn hóa quan tâm tới việc nhân viên nghĩ gì về công ty, không chỉ với họ nghĩ công ty làm gì mà còn mục tiêu hướng tới của công ty là đúng đắn. Các doanh nghiệp phải phát triển các quy trình linh hoạt để động viên, khuyến khích và chấp nhận các cách hiểu và ý kiến khác nhau khi cần thiết.