Về phía Hội kế toán kiểm toán Việt Nam (VAA)

Trong những năm qua, Hội kế toán kiểm toán Việt Nam đã có những hoạt động và đóng góp nhất định vào sự phát triển của hệ thống kế toán Viêt Nam.

Trong thời gian sắp tới, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong đào tạo và huấn luyện nghề nghiệp; đa dạng các phương thức và nội dung hoạt động. Càng hội nhập sâu trong lĩnh vực kế toán chúng ta càng nhận thấy vai trò của Hội Kế toán và kiểm toán trong việc truyền bá chuyên môn kiến thức lý luận và thực tiễn về hệ thống chuẩn mực kế toán cũng như trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Vì vậy, Hội kế toán kiểm toán Việt Nam cần phải có những biện pháp cụ thể để phát triển ngành nghề:

  • Cần khuyến khích, động viên những người làm công tác kế toán trong các CTLN tham gia Hội kế toán và tạo điều kiện cho những người làm kế toán tham gia sinh hoạt Hội.
  • Làm tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc soạn thảo các chuẩn mực kế toán cũng như các TT hướng dẫn.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ kế toán; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các DN trong việc thực hiện chế độ kế toán hiện hành. Thường xuyên mở các lớp tập huấn về luật, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới.

– Khuyến khích các DN kinh doanh dịch vụ kế toán tham gia vào Hội nghề nghiệp để trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp. Đồng thời Hội có quyền kiểm soát chất lượng của các DN kinh doanh dịch vụ kế toán, để nâng cao dịch vụ khách hàng khi sử dụng dịch vụ này.

– Nâng cao vai trò của Hội nghề nghiệp kế toán  trong các công tác tổ chức thi cấp bằng Kế toán trưởng và chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán. Đồng thời tuyên truyền và khuyến khích những người  hành nghề kế toán tham gia các kỳ thi bồi dưỡng kế toán trưởng và chứng chỉ hành nghề kế toán Việt Nam và quốc tế, để nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng nhu cầu hội nhập