Vì sao nói Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản gây chết

Vì sao nói Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản gây chết
Đánh giá bài viết

 

Độc quyền chẳng những làm cho chủ nghĩa tư bản trỏ thành ăn bám hay thối nát mà còn dẫn chủ nghĩa tư bản đến chỗ gây chết do những mâu thuẫn xã hội của nó phát triển cực kỳ gay gắt,

– Mâu thuẫn giữa tư bản v à vô sản.
Đây là mâu thuẫn giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản,. Dưới ách thống trị của tư bản tài chính, giai cấp vô sản ngày càng bị bóc nột nặng nề về kinh tế và bị bóc nột tàn nhẫn về chính trị và tinh thần. Chính phủ các nước đế quóc không ngừng tiến công vào quyền dân sinh dân chủ của giai cấp công nhân, đàn áp và tìm cách thủ tiêu phong trào đấu tranh của họ. Tình hình đó làm cho mâu thuẫn giai cấp ngay cangs sâu sắc, đấu tranh ngày càng quyết liệt. Cách mạng vô sản, về khách quan trở thành nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của giai cấp vô sản.

– Mâu thuẫn giữa một nhóm bọn đế quốc và đông đảo quần chúng bị áp bức trong hệ thống thuộc địa.
Sự thống tri và bóc lột tàn bạo của các nước đế quốc đối với hệ thống thuộc địa làm cho quần chúng lao động và các dân tộc bị áp bức ngày câng không chuị nổi, phải đứng dậy đấu tranh. Cách mạng giải phóng dân tộc xuất hiện và phát triển không sức gì ngăn cản được. Cách mạng giải phóng dan tộc biến thuộc địa từ chỗ là hậu bị quân của chủ nghĩa đế quốc thành hậu quân của cách mạng vô sản, làm cho hậu phương của chủ nghĩa đế quốc bị lung lay.

-Mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc.
Khi nghiên cứu đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc ta đã thấy rằng trong quá trình xuất khẩu tư bản, giành giật nguyên vật liệu cùng với việc phân chia thi trường “khu vực ảnh hưởng “ và phân chia lãnh thổ thế giới, các tập đoàn tư bản tài chính và các nhà nước độc quyền đã mâu thuân với nhau hết sức gay gắt. Trong những điều kiện nhất định những cuộc đấu tranh gay gắt đó dẫn đến chiến tranh thế giới, gây nhiều đau khổ cho nhân loại.

Như vậy, ba mâu thuẫn này có những biểu hiện khác nhau, nhưng đều phát triển cực kỳ gay gắt, tác động lẫn nhau, đang thúc đẩy chủ nghĩa đế quốc đi vào con đường suy sụp và không gì cứu vãn nổi.