Vị trí của Marketing quốc tế

Vị trí của Marketing quốc tế
Đánh giá bài viết

Marketing quốc tế ở chỗ nào trong cái “rừng”Marketing (MKT)?

Cho đến nay, trên thế giới có rất nhiều loại MKT khác nhau. Tính phong phú và đa dạng đó cần được hệ thống lại một cách khái quát theo những căn cứ phân loại sau đây:

– Theo thời gian, có thể chia Marketing ra hai loại: MKT truyền thống và MKT hiện đại.
– Theo bản chất kinh tế, có hai nhóm MKT chủ yếu:

+ Nhóm MKT kinh tế – thương mại gồm hai tiểu nhóm chính là:
MKT sản phẩm: gồm MKT hàng hoá và MKT dịch vụ. Trong dịch vụ lại phân nhánh ra: MKT du lịch, MKT tài chính, ngân hàng…
MKT theo ngành kinh tế: MKT công nghiệp, MKT nông nghiệp…

+ Nhóm MKT phi kinh tế thương mại: gồm MKT chính trị, MKT quốc phòng, MKT bầu cử, MKT xã hội, MKT giáo dục.
– Theo nội dung ứng dụng MKT, lại có MKT bộ phận và MKT hỗn hợp (Marketing – Mix).
– Theo sự phát triển của công nghệ tin học, có hai loại: MKT Tiền Internet (Pre -Internet Marketing) và MKT Internet.

– Theo không gian, có hai loại chính:
MKT quốc gia (hay MKT địa phương, MKT nội địa)
MKT quốc tế (được phát triển ra ngoài biên giới quốc gia và là đối tượng nghiên cứu sâu trong toàn bộ giáo trình này). Vậy là chúng ta đã đến với Marketing quốc tế theo cách phân loại cuối cùng này.

Ngày nay, Marketing đã thâm nhập sâu rộng vào các ngành và lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia cũng như trên toàn cầu. Marketing quốc gia và Marketing quốc tế được phát triển theo quá trình từ kinh doanh trong nước sang kinh doanh xuất khẩu. Do vậy, chúng ta vừa có những nội dung giống nhau nhưng đồng thời cũng có nhiều nét rất khác biệt.