Vị trí ngành TCMN mây tre lá

Thế giới hiện nay đang diễn ra hai xu thế chuyển dịch cơ cấu KT lớn:

Ở các nước phát triển đang diễn ra xu hướng tỷ trọng của khu vực dịch vụ đã vượt hơn hẳn so với khu vực SX vật chất và đã thu hút được nhiều lao động XH. Xu hướng này ngày càng diễn ra mạnh mẽ nhất là trong sự tác động của cuộc cách mạng KH&CN hiện   đại như hiện nay.

Ở các nước đang phát triển quá trình CNH, HĐH đang diễn ra từng ngày. Sự tác  động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật vào đời sống KT-XH của các quốc gia, nên đã xuất hiện khả năng thực hiện một lúc hai xu thế chuyển dịch cơ cấu KT ở một nước. Việc thực hiện cùng một lúc hai quá trình đòi hỏi các nước đang phát triển cũng phải tuân theo quy luật có tính phổ biến. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu KT là làm sao để tăng giá trị ngành SX kết hợp ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm XH và đồng thời thu hút được lao động trong lĩnh vực này.

Bởi lẽ hàng TCMN mây tre lá là một ngành tổng hợp mang tính chất chính trị, KT, văn hóa, XH, MT khi đầu tư vào ngành sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác trong nền KT. Do vậy hàng TCMN mây tre lá có một vị trí quan trọng trong phát triển KT đặc biệt là đối với nền KT của các nước đang phát triển trong quá trình hội nhập.