Vị trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 94/2008/CP-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định:

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, của Bộ y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ tài chính về chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.