Vị trí vai trò Tài phán trong bộ máy Nhà nước

Vị trí vai trò Tài phán trong bộ máy Nhà nước
Đánh giá bài viết

 

Trong cải cách nền hành chính Nhà nước, Đảng và Nhà nước ta khẳng định phải thiết lập các cơ quan Tài phán hành chính. Điều này đãđược thực hiện trên thực tế.

Tài phán hành chính là 1 hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước và toàán hành chính, Tài phán hành chính là 1 bộ phận của 1 bộ máy Nhà nước là cơ quan thực hiện quyền lực của Nhà nước. Tài phán hành chính có 1 vị tríđặc biệt trong nền hành chính quốc gia. Một mặt Tài phán hành chính đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân một mặt khác Tài phán hành chính là 1 thiết chế góp phần tích cực vào việc củng cố pháp chế, trật tự Pháp luật và là công cụ hữu hiệu nhằm bảo đảm kỹ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước.

Địa vị pháp lý của Tài phán hành chính được xác định bợi địa vị chính trị pháp lý của hệ thống toà hành chính trong hệ thống toàán Nhân dân . Toà hành chính là 1 bộ phận của bộ máy Nhà nước, là tổ chức của quyền lực Nhà nước trong lĩnh vực xét xử.

Vai trò vị trí của toàán hành chính được quyết định . . . chức năng của toàán hành chính là xét xử về hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo các tranh chấp, phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước giữa công dân, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan khác khi thực hiện hoạt động chấp hành vàđiều hành khi xét xử toà hành chính có quyền và nghĩa vụ. Kiểm tra quyết định hành chính có hợp pháp hay không hợp pháp, các hành vi hành chính bị khiếu kiện, xét xử các vụ kiện liên quan đến quản lý hành chính Nhà nước.

Trong khi chúng ta từng bước xây dựng một Nhà nước mới pháp quyền việc thiết lập hệ thống toàán hành chính là sựđáp ứng nhu cầu cần thiết khách quan nhằm đảm bảo pháp chế kỷ luật trong hoạt động hành chính Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, công chức và viên chức.

Tài phán hành chính là phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong nền hành chính Nhà nước là biện pháp kiểm tra, giám sát hữu hiệu việc hoạt động của cơ quan hành chính và các cán bộ hành chính và công chức, viên chức tránh được các hiện tượng lạm quyền, lộng quyền, trốn tránh trách nhiệm, loại trừ những hiện tượng tiêu cực, cửa quyền quan liêu trong bộ máy hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, năng động, có hiệu quả, đểđáp ứng ngày một tốt hơn. .

Tài phán hành chính là một phương thức bảo vệ quyền tự do hợp pháp của công dân khỏi sự xâm hại từ phía cơ quan hành chính, những người có chức vụ, công chức cán bộ. Thông qua hoạt động xét xử hành chính. Toàán góp phần giáo dục ý thức Pháp luật của các nhân viên Nhà nước, cũng như mọi công dân, nâng cao tính tích cực chính trị của họ trong đấu tranh với vi phạm Pháp luật, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Pháp luật nói chung và hệ thống hành chính nói riêng. Toàán hành chính là cơ quan hữu hiệu giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân .

Như vậy, Tài phán hành chính như là một thanh kiếm lá chắn đấu tranh với mọi vi phạm Pháp luật phát sinh trong hoạt động chấp hành vàđiều hành của bộ máy hành chính, bảo vệ quyền tự do lợi ích hợp pháp của Nhân dân .

Tài phán hành chính sẽ làm bộ máy hành chính Nhà nước nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, tăng cường pháp chếXHCN trong quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao trách nhiệm làm việc của công chức viên chức trong khi thực thi, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do, dân chủ, lợi ích hợp pháp của Nhân dân , góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước của dân do dân và vì dân.