Với hiệp hội doanh nghiệp và hội ngành nghề ở Hải phòng

  • Kết nối, nắm nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các DN, thành viên phản ánh kịp thời với chính quyền thành phố để xử lý kịp thời, có hiệu quả.
  • Thông qua mạng lưới DN, thành viên chủ động cung cấp thông tin, xin ý kiến tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.