Vốn và tài sản của Hợp tác xã

Đánh giá bài viết

1- Tài sản của HTX

Luật HTX quy định: Tài sản của HTX là tài sản thuộc sở hữu của HTX được hình thành từ vốn hoạt động của HTX. Tài sản, vốn hoạt động của HTX được quản lý và sử dụng theo quy định của luật HTX, điều lệ của HTX và các quy định khác của Pháp luật.

2- Vốn góp của xã viên

– Khi gia nhập xã viên phải đóng góp ít nhất 1 số vốn tối thiểu theo quy định của điều lệ HTX. Xã viên có thể góp nhiều hơn mức tối thiểu nhưng ở mọi thời điểm không được vượt quá 30% của tổng số vốn điều lệ của HTX.

– Xã viên có thể góp vốn 1 lần ngay từ đầu hoặc góp nhiều lần. Điều lệ HTX quy định về mức, hình thức và thời hạn góp vốn.

– Đại hội xã viên quyết định việc điều chỉnh vốn góp của xã viên

– Xã viên được HTX trả lại vốn góp khi chấm dứt tư cách xã viên trong các trường hợp

+ Mất năng lực hành vi dân sự

+ Được chấp nhận cho ra khỏi HTX

+ Bị khai trừ ra khỏi HTX

+ Các trường hợp khác do điều lệ quy định

Việc trả lại vốn góp của xã viên căn cứ vào thực trạng tài chính của HTX tại thời điểm trả lại vốn, sau khi HTX đã quyết toán năm kinh doanhvà đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ kinh tế của xã viên đối với HTX.

 

 

 

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vốn điều lệ tối thiểu của hợp tác xã
  • vốn của hợp tác xã
  • vonhoptacxa
  • ,