Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Bước đầu tiên của quá trình xây dựng bộ tiêu chí là cần xác định được các nguồn  dữ liệu để tổng hợp các chỉ số. Trên cơ sở mục đích là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá TTX cho doanh nghiệp SXXM luận án xác định nguồn dữ liệu được tập hợp bao gồm: (1) Hệ thống các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX; (2) Khung TTX ngành công nghiệp; (3) Phương pháp phân tích quá trình (PAM) và phân tích dòng NVL (MFA) cho quá trình SXXM; (4) Hệ thống quản lý môi trường ISO14000; và (5) Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001. Kết quả của bước đầu tiên là phải có được bảng tổng hơp chỉ số bao gồm các nhóm chỉ số, tổng có bao nhiêu chỉ số và mỗi nhóm có số lượng chỉ số là bao nhiêu.

  • Quá trình xây dựng bộ tiêu chí TTX bắt đầu với việc thu thập các nguồn dữ liệu về hệ thống các chỉ số liên quan đến TTX (bao gồm những chỉ số như: nhóm chỉ số PTBV, TTX, hiệu quả sinh thái, sản xuất bền vững, chỉ số TTX sản phẩm xi măng, SXBV cấp doanh nghiệp nói chung…). Tất cả các nguồn dữ liệu về chỉ số đánh giá liên quan đến TTX/PTBV, hiệu quả sinh thái, môi trường đều phải được thu thập.
  • Xác định khung TTX trong ngành công nghiệp bao gồm 7 tiêu chí cụ thể đã được xác định trong chương

PAM cần được được thực hiện cho quá trình SXXM [89]. Trong đó, lưu đồ hệ thống được đánh giá là một quá trình/tập quá trình, gây ra các tác động (những thay đổi lượng, chất lượng) tới các nguồn lực. Trong phân tích quá trình SXXM, việc mô tả tóm tắt được thực hiện ở tất cả các hoạt động gây ra tác động lớn, và mỗi tác động được đánh giá xem những vấn đề hoặc những ảnh hưởng đó tác động ra sao đến TTX. PAM cho quá trình SXXM cần phải thực hiện các hoạt động như sau: (1) xác định phạm vi sơ bộ và những định nghĩa cần thiết, (2) khung TTX hệ thống SXXM đưa ra các chỉ số và hệ đo lường,  và (3) xác nhận và thay đổi sử dụng đầu vào. Cấu trúc hệ thống SXXM bao gồm các quá trình biến đổi nguồn lực (đá vôi, đất sét…) thành đầu ra sản phẩm xi măng (phúc lợi, lợi ích) và đầu ra không mong muốn (chất thải, khí thải, bụi…). Khung TTX ngành xi măng được thể hiện trong Hình 3.5. Việc xác định ranh giới hệ thống SXXM rất quan trọng bởi vì nó xác định những hoạt động và những tác động đến hệ thống SXXM. Cần đánh giá các dòng NVL và năng lượng, đầu vào, đầu ra của quá trình SXXM từ đó xác định tác động trong quá trình sản xuất đến môi trường, kinh tế, lao động, tái chế, và chính sách.

  • Phân tích dòng NVL (MFA): MFA là một phương pháp phổ biến và chuẩn hóa để xác định dòng vật chất vào và ra của một hệ thống [90]. MFA dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống và rất thuận lợi trong việc xem xét các tác động môi trường và kinh tế [91] và ước tính các chỉ số môi trường, kinh tế cũng như là các chỉ số về chính sách. Phương pháp đòi hỏi hệ thống phải được xác định và đơn giản hóa để nguyên nhân và kết quả liên quan giữa các bộ phận khác nhau có thể nhìn thấy rõ. Như vậy, nghiên cứu cần áp dụng MFA cho sản phẩm xi măng xác định tất cả các dòng vật chất và xác định các chỉ số có ý nghĩa và đơn giản mà có khả năng phát hiện những điểm mấu chốt và phản ánh trạng thái cũng như sự thay đổi của hệ thống. Các dòng đi vào và ra khỏi hệ thống SXXM cần phải được đánh giá một cách chi tiết. MFA cần tập trung vào các dòng vật chất, đặc biệt là ở khía cạnh dòng vào bao gồm: NVL như đá vôi, đất sét, quặng sắt; năng lượng như điện, nhiệt năng…
  • Các tiêu chuẩn của hệ thống ISO14000 và OHSAS18001 cần phải được xem xét khi thu thập cũng như lựa chọn các chỉ số bởi đây là 2 hệ thống quản lý quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp.