Xây dựng hợp lý ngân quỹ chiến lược marketing địa phương

Để thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra các chính sách ưu đãi lớn về thuế TNDN, VAT, giá thuê đất… Những hỗ trợ ưu đãi này đã làm giảm một phần nguồn thu ngân sách của địa phương. Tuy nguồn thu ngân sách bị hạn chế bởi những chương trình ưu đãi của tỉnh dành cho các nhà đầu tư trong giai đoạn triển khai trước nhưng Hà Tĩnh cũng đã trích dành một khoản ngân sách dùng cho chiến lược marketing địa phương. Điểm hạn chế của Hà Tĩnh là chưa hoạch định cụ thể các khoản chi phí cho hoạt động truyền thông theo từng hạng mục, từng cấu trúc.

Để sử dụng ngân quỹ có hiệu quả, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần xây dựng ngân sách cho hoạt động marketing địa phương dựa trên đề xuất phương án hợp lý gắn với mục tiêu từng giai đoạn phát triển theo từng năm cho đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2030.

Phương pháp xây dựng ngân quỹ cho chiến lược marketing địa phương được đề xuất là phương pháp “mục tiêu – nhiệm vụ” đây là phương pháp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay cho Hà Tĩnh bởi việc quản trị chiến lược còn đang chưa thất đi vào nề nếp.

Ngân quỹ cho chiến lược marekting địa phương được tính toán và phân bổ tính trên từng cấu trúc, hạng mục, công cụ sử dụng chiến lược marketing. Đồng thời, số lượng ngân quỹ phân bổ cho từng hạng mục có thể linh động thay đổi tuỳ theo mục tiêu chiến lược từng giai đoạn và nhất thiết phải được đánh giá mức độ hiệu quả theo từng năm hoạt động.

Trong giai đoạn cần khôi phục lại hoạt động và hình ảnh, tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh chính sách về sản phẩm ĐĐĐT địa phương, tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn kỹ kèm tiêu chuẩn cao hơn. Do đó, ngân quỹ cho chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp nên được chi nhiều hơn so với các năm sau. Đồng thời, ngân sách này được phân bổ chủ yếu vào các hoạt động củng cố chất lượng sản phẩm ĐĐĐT địa phương, hoàn thiện quy trình quản lý và truyền thông xây dựng lại hình ảnh địa phương của Hà Tĩnh.

Lưu ý trong hoạch định ngân quỹ chiến lược marketing địa phương, tỉnh Hà Tĩnh phải đặt ra các tiêu chí đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động sau mỗi chu kỳ thời gian hoạt động nhất định. Việc đánh giá này giúp địa phương sử dụng được tối ưu nguồn vốn ngân sách và vốn đầu tư dành cho chiến lược marketing thu hút đầu tư lấp đầy các KCN, KKT. Các chỉ tiêu này cần linh động và phụ thuộc vào bộ công cụ đo lường được áp dụng.