Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Trước hết là phải ưu tiên tập trung xây dựng và phát triển tổ chức marketing địa phương thu hút đầu tư cả FDI và DDI một cách chính thức, kết hợp chuyên trách và bán chuyên trách dưới dạng: marketing địa phương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch (xem hình 3.1) trực thuộc UBND tỉnh do một phó chủ tịch phụ trách kinh tế làm Trưởng ban; Phó trưởng ban thường trực là Phó Giám đốc sở KH-ĐT phụ trách thu hút đầu tư và phát triển KCN tỉnh; 3 phó chủ tịch là Phó Giám đốc Sở Công thương, Tài nguyên

– Môi trường và một Phó ban chuyên trách. Cơ cấu tổ chức của Ban gồm 2 cấu trúc: Tổ chức kiêm nhiệm là Hội đồng quản trị marketing địa phương tỉnh do Trưởng ban và Phó trưởng ban thường trực là Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng; ủy viên hội đồng gồm Phó giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện có KCN, Ban quản lý các KCN, KKT; Thư ký Hội đồng là thư ký tổng hợp của Ban có chức năng quản trị chiến lược marketing địa phương. Cấu trúc tổ chức chuyên trách thứ 2 là Tổ đặc nhiệm marketing do Phó Ban thường trực làm Tổ quản trị xung đột, thay đổi và đổi mới marketing địa phương. Tổ chức chuyên trách do Phó Ban chuyên trách điều hành gồm 3 phòng/tổ:

  • Quản lý kế hoạch và truyền thông marketing địa phương có nhiệm vụ: tổ chức nghiên cứu và phân tích tình thế, xây dựng các cơ sở dứ liệu và HTTT marketing địa phương; quản lý kế hoạch marketing thường niên; quản lý truyền thông marketing tích hợp và kiểm tra, kiểm soát marketing địa phương.
  • Quản lý và phát triển chào hàng thị trường nhà đầu tư có nhiệm vụ: đánh giá và triển khai các Chương trình cải thiện CHTT: Quản lý và phát triển sản phẩm ĐĐĐT địa phương với các KCN địa phương; quản lý và phát triển giá/phí đầu tư – kinh doanh; quản lý và cải thiện trải nghiệm NĐT; xây dựng và phát triển thương hiệu ĐĐĐT và hình tượng thương hiệu địa phương; phát triển các CHTT mới.
  • Quản lý tác nghiệp marketing địa phương có nhiệm vụ: quản lý các kênh, các quá trình marketing địa phương cốt lõi; quản lý các chương trình, xúc tiến đầu tư hỗn hợp, phát triển vận dụng marketing địa phương online, quản lý “bán” theo mô thức SIVA (Giải pháp – Thông tin – Giá trị – Tiếp cận khách hàng); và quản lý quan hệ khách hàng/đối tác và dịch vụ NĐT