Xây dựng và phát triển chiến lược cạnh tranh marketing địa phương

Bên cạnh nâng cấp thực lực mà không phải một thời gian ngắn có thể cải thiện và nâng cấp, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh thu hút đầu tư, Hà Tĩnh cần ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh marketing động vừa là giải pháp tình thế, vừa mang tính căn cơ bởi năng lực cạnh tranh marketing động là loại năng lực khó bắt chước nhất mà mang lại hiệu lực cạnh tranh và hiệu quả cao nhất. Ở đây năng lực cạnh tranh marketing động là tệp các năng lực marketing sr dụng các khả năng “sớm, nhanh, độc đáo và bất ngờ” trước những thay đổi của môi trường và thị trường. Nghiên cứu này phát triển mô hình của Wang và đưa ra 5 yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh marketing động cần xây dựng và phát triển gồm: năng lực nhận biết và tiên lượng; năng lực thích nghi; năng lực hấp thụ và kiến tạo tri thức; năng lực thực hành marketing; năng lực đổi mới và sáng tạo.