Xu hướng của nhân cách và động cơ của nhân cách

Xu hướng cá nhân là một hệ thống  động cơ và mục đích định hướng, thúc đẩy con người tích cực họat động nhằm thõa mãn những nhu cầu hay hứng thú, hoặc vươn  tới mục tiêu cao đẹp  mà cá nhân lấy làm lẽ sống của minh .

Xu hướng của cá nhân  thường biểu hiện ở một số mặt cơ bản sau đây:

 a) Nhu cầu: là sự đòi hỏi tất yếu mà con người cảm thấy cần được thoả mãn để tồn tại và phát triển.

– Nhu cầu của con người thường có những đặc điểm sau đây:

+ Nhu cầu bao giờ cũng có đối tượng. Khi nhu cầu gặp đối tượng thì nhu cầu trở thành động cơ thúc đẩy con người hoạt động nhằm tới đối tượng.

+ Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương thức của nó quy định.

+ Nhu cầu có tính chất chu kỳ.

+ Nhu cầu của con người mang bản chất xã hội.

– Nhu cầu của con người rất đa dạng: có thển phân ra thành 4 nhóm lớn; nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu lao động , nhu cầu giao tiếp

* Nhu cầu vật chất: Gắn liền với sự tồn tại của cơ thể như: nhu cầu ăn, ở mặc, đây là những nhu cầu sơ đẳng nhất của con người

* Nhu cầu tinh thần:bao gồm nhu cầu hiểu biết và nhu cầu thẩm mỹ

Nhu cầu vật chất thường gắn với nhu cầu tinh thần

* Nhu cầu lao động : là nhu cầu đòi hỏi khách quan phải được thỏa mãn về họat động chân tay và họat động trí óc nhằm cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, phục vụ cho con người

* Nhu cầu giao tiếp: Là nhu cầu quan hệ giữa người này với người khác , giữa cá nhân với nhóm, giữa nhóm này với nhóm khác. Thông qua đó mà nhân cách, mối quan hệ liên nhân ácch hình thành và phát triển.

– Nhu cầu là nguồn gốc bên trong tạo nên tính tích cực của cá nhân.

b) Hứng thú:

Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động.

– Hứng thú biểu hiện ở sự tập trung cao độ ở sự say mê hấp dẫn bởi nội dung hoạt động, ở bề rộng và bề sâu của hứng thú.

– Hứng thú làm nẩy sinh ra khát vọng hành động , làm tăng hiệu quả của hoạt động nhận thức, tăng sức làm việc. Vì thế cùng với nhu cầu hứng thú là một trong những  động lực của nhân cách

c) Lý tưởng:

Là một mục tiêu cao đẹp, một hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh có sức lôi cuốn con người vươn tới nó.

Lý tưởng khác với ước mơ ở chỗ trong lý tưởng chứa đựng mặt nhận thức sâu sắc của chủ thể về các điều kiện chủ quan và khách quan để vươn tới lý tưởng, đồng thời chủ thể có tình cảm mãnh liệt đối với hình ảnh mẫu mực của mình, tuy vậy ước mơ là cơ sở cho sự hình thành lý tưởng cao đẹp sau này.

– Lý tưởng vừa có tính hiện thực vừa có tính lãng mạn. Lý tưởng phản ánh xu thế của con người

– Lý tưởng là biểu hiện tập trung nhất của xu hướng nhân cách,  nó có chức năng xác định mục tiêu, chiều hướng phát triển của nhân cách, là động lực thúc đẩy, điều khiển toàn bộ hoạt độngcủa con người, trực tiếp chi phối sự hình thành và phát triển cá nhân.

d) Thế giới quan.

Là hệ thống các quan điểm về tự nhiên, xã hội và bản thân, xác định phương châm hành động của con người, Thế giới quan khoa học là thế giới quan duy vật biện chứng mang tính khoa học và tính khoa học và tính nhất quán cao.

e) Niềm tin.

Là một phẩm chất của tế giới quan, là cái kết tinh các quan điểm , tri  thức rung cảm, ý chí của con người  thể nghiệm, trở thành chân lý bền vững trong mỗi cá nhân. Niềm tin giúp cho con người có nghị lực, ý chí để hành động phù hợp với quan điểm chấp nhận.

Toàn bộ các thành phần trong xu hướng nhân cách như nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan, niềm tin, là các thành phần trong hệ thống động cơ của nhân  cách. chúng là động lực của hành vi của hoạt  động.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • xu hướng nhân cách
  • ,