Xu hướng mới của ODA trên thế giới là gì?

Thứ nhất:Ngày càng có thêm nhiều cam kết quan trọng trong qua hệ hỗ
trợ phát triển chính thức

Thứ hai:Bảo vệ môi trường sinh thái đang là trọng tâm ưu tiên của các
nhà tài trợ.

Thứ ba:Vấn đề phụ nữ trong phát triển thường xuyên được đề cập tới
trong chính sách ODA của nhiều nhà tài trợ.

Thứ tư: Mục tiêu và yêu cầu của các nhà tài trợ ngày càng cụ thể. Tuy
nhiên ngày càng có sự nhất trí cao giữa nước tài trợ và nước nhận viện
trợ về một số mục tiêu như: Tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế ; Xoá đói
giảm nghèo; Bảo vệ môi trường…

Thứ năm: nguồn vốn ODA tăng chậm và cạnh tranh giữa các nước đang

phát triển trong việc thu hút vốn ODA đang tăng lên