Xử lý dữ liệu thống kê và tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp

Khảo sát được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí TTX cho doanh nghiệp SXXM đã đề xuất tại mục 4.3, bao gồm 29 chỉ số thuộc 7 tiêu chí: năng lượng và tài nguyên, môi trường, kết quả kinh tế, lao động, sản phẩm, tái chế, và chính sách doanh nghiệp.

  • Kết quả về sự cần thiết của các khía cạnh đánh giá TTX

 Điểm trung bình về sự cần thiết của mỗi khía cạnh đo lường tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp SXXM từ 3.7000 đến 4.6667, chi tiết trong Bảng 4.8:

Kết quả về 7 tiêu chuẩn đánh giá của các chỉ số 

Bảng 4.9 cho thấy điểm số trung bình của mỗi chỉ số theo các tiêu chuẩn:

  • Về sự phù hợp của các chỉ số: sự phù hợp của các chỉ số có điểm trung bình khá cao từ 3.4000 đến 4.6667. Điểm trung bình thấp nhất là chỉ số “Tỷ lệ lao động xin nghỉ việc”, điểm trung bình cao nhất “Tiêu hao nguyên vật liệu”.
  • Về khả năng đo lường của các chỉ số: điểm trung bình của của chỉ số có giá trị từ 3.3448 (chỉ số khả năng tái chế NVL) đến 4.4333 (chỉ số tiêu hao năng lượng).
  • Về độ tin cậy của các chỉ số: điểm trung bình cao nhất là chỉ số tiêu hao năng lượng, điểm trung bình thấp nhất là chỉ số khả năng thu hồi năng lượng.
  • Về tính sẵn có dữ liệu của các chỉ số: điểm trung bình cao nhất và thấp nhất tương ứng với chỉ số tiêu hao năng lượng và sự hài lòng về công việc.
  • Về tính hữu ích của các chỉ số: điểm trung bình cao nhất và thấp nhất tương ứng là chỉ số tiêu hao năng lượng và tổn thất NVL trong sản xuất.
  • Về chi phí đo lường của các chỉ số: điểm trung bình cao nhất và thấp nhất tương ứng với chỉ số công ty có hệ thống EMS và khả năng thu hồi năng lượng.
  • Về khả năng so sánh của các chỉ số: điểm trung bình cao nhất và thấp nhất tương ứng với chỉ số cải tiến đặc tính sản phẩm và khả năng tái chế NVL.