Ý nghĩa lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Hàm ý lý thuyết trình bày các đóng góp về mặt lý luận có được từ kết quả nghiên cứu. Luận án đã có các đóng góp mới về mặt lý thuyết thông qua việc đề xuất và xây dựng mô hình đo lường sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, kết hợp mô hình ISSM, mô hình TAM, cũng như các đề xuất về các biến độc lập tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin theo nghiên cứu của Stacie Petter và cộng sự (2013) để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, kiểm định mô hình với dữ liệu thực nghiệm, các nội dung đóng góp mới về lý thuyết chi tiết như sau:

Thứ nhất, Luận án đã đưa ra được bằng chứng thực nghiệm để xác định, đo lường và đánh giá mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đồng thời góp phần cho nghiên cứu thực nghiệm trong việc xác định, đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin nói chung theo đề xuất của Stacie Petter và cộng sự (2013). Các nhân tố được khẳng định trong nghiên cứu của luận án bao gồm tính chất người dùng, tính chất dự án và sự hỗ trợ của nhà quản lý. Qua đó, kết quả nghiên cứu của Luận án bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về nghiên cứu sự thành công của hệ thống thông

Thứ hai, Luận án đã đề xuất và kiểm định mô hình đo lường sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp dựa trên mô hình của Gable và cộng sự (2003). Kết quả này khẳng định sự phù hợp của mô hình đo lường sự thành công của hệ thống doanh nghiệp, khẳng định sự phù hợp trong việc vận dụng cho lĩnh vực hệ thống thông tin kế toán, đồng thời cung cấp mô hình đo lường sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp cho những nghiên cứu tiếp theo. Sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp được mô hình hoá là thành phần bậc cao với các thành phần bậc thấp là ảnh hưởng người dùng, chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống cho thấy quan điểm của người kế toán về thành quả của hệ thống thông tin kế toán.

Thứ ba, trên góc độ tâm lý học hành vi, niềm tin dẫn đến thái độ, thái độ dẫn đến hành vi; tuy nhiên, đối với hệ thống thông tin nói chung hay hệ thống thông tin kế toán nói riêng, cảm nhận về chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và cảm nhận về lợi ích của hệ thống chỉ có được từ quá trình sử dụng thực tế hệ thống thông tin. Kết quả nghiên cứu của luận án đã đưa ra bằng chứng thực nghiệm cho thấy điều này là hoàn toàn đúng đắn và đóng góp về mặt lý luận ở 2 nội dung: (1) Khẳng định mối quan hệ giữa sử dụng hệ thống thông tin tác động đến chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống theo đề xuất điều chỉnh mô hình thành công của hệ thống thông tin của DeLone và McLean (2016); (2) Xác định và chứng minh sự phù hợp của các thành phần chấp nhận và sử dụng công nghệ của mô hình TAM của Davis (1989) đóng vai trò trung gian tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán; đây là điểm mới mà các nghiên cứu khác chưa đề cập. Về mặt lý luận, đây là một khám phá mới của luận án trong việc ứng dụng mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone và McLean lẫn mô hình chấp nhận công nghệ của Davis: Tích hợp 2 lý thuyết trong một mô hình thống nhất và được minh chứng thực nghiệm là phù hợp, chứng minh quan hệ lặp theo vòng xoắn ốc của các thành phần trong mô hình DeLone và McLean, và chứng minh tác động của mô hình này đến sự thành công của hệ thống thông tin.

Thứ tư, kết quả nghiên cứu khẳng định sự phù hợp lý thuyết trong việc vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ TAM trong bối cảnh hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp Việt Các doanh nghiệp Việt Nam đang trong tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngày một sâu hơn, việc vận dụng mô hình TAM về mặt lý thuyết giúp giải thích hành vi chấp nhận và sử dụng công nghệ một cách thuyết phục.

Thứ năm, việc kết hợp mô hình TAM và mô hình thành công của hệ thống thông tin của DeLone và McLean đã có nhiều nhà nghiên cứu đề xuất, tiêu biểu là Wixom và Todd (2005), tuy nhiên, trong những mô hình này, tiền tố của sự chấp nhận công nghệ là các thành phần của mô hình thành công. Nghiên cứu của luận án cung cấp và chứng minh một sự khác biệt: chấp nhận công nghệ, sử dụng hệ thống dẫn đến sự thành công. Trong nghiên cứu của luận án, đơn vị phân tích là cá nhân được sử dụng là phù hợp cho mô hình nghiên cứu, đây cũng là đóng góp về lý thuyết cho việc ứng dụng các nghiên cứu dựa trên lý thuyết hành vi vào nghiên cứu hệ thống thông tin: Nhận thức, thái độ, hành vi của một cá nhân quyết định đến kết quả của hành vi của cá nhân đó.

Cuối cùng, bên cạnh những nghiên cứu về hệ thống thông tin, hệ thống quản trị các nguồn lực doanh nghiệp ERP, các nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán hiện nay không nhiều, đặc biệt đối với thị trường nghiên cứu Việt Nam. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán thể hiện sự giao thoa giữa các nghiên cứu về kế toán và nghiên cứu về hệ thống thông tin, do đó, luận án đã đóng góp về mặt lý luận cho nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp về lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán, cũng như vai trò trung gian của nhận thức, chấp nhận và sử dụng công nghệ trong sự thành công của hệ thống thông tin kế toán cho thị trường nghiên cứu đang phát triển.