Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất cần đảm bảo các yêu cầu sau:

– Phải phù hợp với đặc thù quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Khi tiến hành hoàn thiện kế toán thì vấn đề đầu tiên là giải pháp hoàn thiện phải phù hợp chính sách quản lý vĩ mô nhà nước. Tùy từng thời kì, các chính sách kinh tế, tài chính sẽ thay đổi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, do đó các giải pháp đảm bảo phù hợp định hướng phát triển kinh tế nhà nước và hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó việc hoàn thiện cần phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp, hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  phải trên thực trạng hiện tại của doanh nghiệp, có tính đến xu hướng phát triển của nghành, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lí và điều kiện thực tế mà các doanh nghiệp có thể áp dụng.

– Phải phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lí, cán bộ kế toán, đồng thời phù hợp với tình hình trang thiết bị cũng như việc áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong kế toán.

– Phải đảm bảo được yêu cầu thiết thực và hiệu quả. cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  phải được xây dựng phù hợp với đối tượng sử dụng thông tin như các nhà quản lí doanh nghiệp, các cơ quan quản lí… Vì vậy tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  phải được xây dựng để đảm bảo cung cấp thông tin một cách thiết thực, hữu ích nhất, nâng cao hiệu quả quản lí chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

– Phải đảm bảo cung cấp thông tin một cách trung thực, kịp thời và đầy đủ. Trong các doanh nghiệp sản xuất thì thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những thông tin vô cùng quan trọng, là cơ sở cho việc đánh giá và ra các quyết định có ảnh hưởng lớn tới quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời theo yêu cầu của các nhà quản lí và đối tượng sử dụng thông tin.

– Phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán nói chung (nguyên tắc hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nguyên tắc giá phí, nguyên tắc phù hợp, thận trọng và nguyên tắc nhất quán…). Quán triệt các nguyên tắc trên không những góp phần tạo sự hài hòa trong kế toán mà phản ánh được tính trung thực, hợp lý , khách quan tình hình tài chính của doanh nghiệp.