Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Dựa trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và của tỉnh Hải Dương để hoàn thiện KTQTCP cho các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương cần thực hiện các yêu cầu sau:

Th nht, Hoàn thiện KTQTCP phải đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, phù hợp, kịp thời, đa dạng phục vụ quản trị doanh nghiệp sản xuất xi măng.

Thứ hai, Hoàn thiện KTQTCP phải đảm bảo trên cơ sở kế thừa và chọn lọc những thành tựu KTQTCP trên thế giới cho phù hợp với quy mô hoạt động, đặc điểm tổ chức SXKD và quản lý, phương thức quản trị và xu hướng phát triển của các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương có thể được chia thành hai nhóm đó là các công ty qui mô lớn như các Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty xi măng Phúc Sơn và các Công ty sản xuất xi măng còn lại khác có quy mô nhỏ hơn. Về mặt quy trình thì các công ty xi măng đều thực hiện theo một quy trình nhất định để có sản phẩm là xi măng có chất lượng cao. Tuy nhiên, do quy mô doanh nghiệp (về vốn, công nghệ, năng lực quản lý…) và đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý nên yêu cầu cung cấp thông tin cũng khác nhau vì thế hoàn thiện KTQTCP của các công ty xi măng trên địa bàn Hải Dương phải đáp ứng được các yêu cầu này. Đối với nhóm công ty xi măng quy mô nhỏ, có đặc điểm là nhà quản trị sẽ chỉ đạo và quản lý mọi thành viên trong tổ chức, trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD. Bên cạnh cũng có nhóm các công ty SX xi măng có quy mô lớn được tổ chức thành các bộ phận chiến lược, mỗi bộ phận sẽ chịu trách nhiệm cao hơn vì thế người lãnh đạo cấp cao cần nhiều thông tin nói chung và thông tin chi phí nói riêng để có cơ sở điều hành, quản lý.

Do tính đặc thù của các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn Hải Dương và do đặc điểm của chi phí sản xuất xi măng với qui trình công nghệ đa dạng và phức tạp tùy theo mức độ đầu tư chiều sâu công nghệ để gia tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng, đa dạng các chủng loại sản phẩm, khai thác hiệu quả tài nguyên, gắn liền với bảo vệ môi trường của từng công ty sản xuất xi măng, nên thường làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và hạch toán. Vì vậy hoàn thiện KTQTCP cho các công ty xi măng trên địa bàn Hải Dương phải xuất phát từ điều kiện thực tế như quy mô, đặc điểm tổ chức SXKD, tổ chức quản lý và trình độ cán bộ quản lý cũng như xu hướng phát triển của từng công ty xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Có như vậy, hệ thống KTQTCP mới phát huy được vai trò của mình và có tác dụng thiết thực với việc tổ chức SXKD của mỗi công ty sản xuất xi măng.

Thứ ba, KTQTCP là một phân hệ của KTQT thuộc hệ thống kế toán doanh nghiệp. Hoàn thiện KTQTCP phải kết hợp hài hòa với kế toán tài chính nhưng có sự độc lập nhất định.

– Th tư, Hoàn thiện KTQTCP phải đảm bảo mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thiện KTQTCP trong các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn Hải Dương phải được thực hiện một cách đồng bộ, có mối quan hệ với KTTC. Trong quá trình thực hiện luôn cần cân đối giữa chi phí bỏ ra với kết quả thu được mà không nên quá tập trung vào phát triển KTQTCP. Đồng thời, cũng tạo sự giản đơn, dễ thực hiện, không quá tốn kém nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cung cấp thông tin. Ngoài ra còn phải có tính khả thi khi thực hiện đối với công ty sản xuất xi măng trên địa bàn Hải Dương, đặc biệt trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin nhiều như hiện nay, tiết kiệm chi phí bỏ ra nhưng phải khả thi về lợi ích mang lại.